Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dissabte 04/07/2020
Traducció automàtica

Font i campanar

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Empresa Dijous, 13 de maig de 2010

L’Ajuntament dóna suport als oficis artesans d’Esparreguera, amb la tramitació del Carnet d’artesà cultural-professional

El passat divendres 7 de maig, es va presentar el projecte a la Saló de Plens de la Casa Consistorial

L’artesania és l’activitat de producció, transformació o reparació de béns artístics i de consum així com de prestació de serveis que es du a terme mitjançant processos en què la intervenció personal i el coneixement tècnic constitueixen factors predominants que donen com a resultat l’obtenció d’un producte final individualitzat, que no és susceptible d’una producció industrial totalment mecanitzada o en grans sèries. No es considera artesania aquella activitat en què no s’utilitzen tots els processos propis d’algun dels oficis inclosos en el Repertori d’Oficis Artesans. Amb l’objectiu d’identificar i impulsar una sèrie d’oficis artesans agrupats d'acord amb la Classificació catalana d'activitats econòmiques, Artesania de Catalunya i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Esparreguera, promouen la gestió del Carnet d’Artesà modalitat Cultural i del Carnet d’Artesà Professional entre els comerços, empreses i particulars del municipi que hi estiguin interessats. CONDICIONS Aquesta acreditació la poden sol·licitar les persones que desenvolupin l’activitat artesanal dins de l’àmbit territorial de Catalunya, demostrin el domini d’un ofici inclòs en el Repertori d’Oficis Artesans, haver-lo exercit durant un mínim de dos anys i que ho desenvolupin de forma professional, estant al corrent de les seves obligacions tributàries. DOCUMENTACIÓ - Imprès de sol·licitud totalment emplenat - Dues fotografies mida carnet del sol·licitant - Fotocòpia del DNI * Empresaris · Certificat del Registre de l’Impost d’Activitats Econòmiques emès per l’Agència Tributària o fotocòpia de la Declaració Censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037) · fotocòpia de l'últim comprovant de cotització d'autònoms o alta feta fins a l'any 2002: fotocòpia del comprovant de pagament de l'IAE corresponent a l'any 2002 o alta feta a partir de l’any 2003: fotocòpia de la Declaració Censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036) · Treballadors: o comprovant conforme duu a terme l'activitat en una empresa, individual o societària, que hi està donada d'alta en l'epígraf de l'ofici artesà que exerceix (l'últim full salarial) o fotocòpia de l'últim comprovant de cotització al règim general de la Seguretat Social (TC2) · Dossier DIN A4 enquadernat que contingui: o memòria gràfica (amb imatges) on es mostrin, pas a pas, tots els processos que segueix per tal de fabricar/produir les seves peces, així com imatges del taller i eines utilitzades o currículum acreditat o un mínim de 4 fotografies o catàleg dels productes (per a la presentació d'imatges digitalitzades; el format serà preferentment en un PowerPoint o en JPG) o memòria del procés de fabricació · Un mínim de 3 peces (s’ha d’aportar la peça fabricada/produïda mostrada a la memòria gràfica) on es vegi demostrat el domini dels processos propis de l’ofici sol·licitat, ben embalades i resguardades per evitar possibles desperfectes. · Albarà de lliurament de peces CRITERIS DE VALORACIÓ DEL JURAT AVALUADOR · La documentació i els treballs presentats · El temps d'exercici de l'ofici · La qualitat en la manufactura, acabat i presentació dels productes · Les titulacions d'estudis · Els cursos de formació VALIDESA Té una validesa de tres anys i es podrà renovar per períodes de tres anys més, llevat de les persones amb permís de residència que caduqui quan acabi la vigència del permís. AVANTATGES Aquest carnet dóna dret a: · rebre el Butlletí que es publica quadrimestralment · possibilitar la participació en fires i en les accions de promoció comercial que es duguin a terme · facilitar l’accés a les convocatòries d’incentius, concursos, exposicions i mostres · cedir, sense cap cost econòmic, les fotografies fetes a les peces dipositades a Artesania Catalunya (s’ha de sol·licitar per escrit) · i descomptes en establiments adherits. La documentació corresponent per tal d’informar-se i tramitar les sol·licituds: - Repertori d’oficis artesans agrupats d’acord amb la Classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE-93) - Sol·licitud de Carnet d’Artesà/ana modalitat Cultural - Sol·licitud de Carnet d’Artesà/ana modalitat Professional Es troben entrant als Serveis a les empreses i anant al Menú; cal clicar a la secció Documentació i Tràmits (www.esparreguera.cat). D’altra banda, els comerços, empreses, entitats i particulars que ho vulguin sol·licitar cal que contactin amb el Servei a les empreses, que és a disposició de tothom i que explicarà i donarà suport per a elaborar els expedients, alhora que col·laborarà estretament amb les entitats i persones que ho desitgin. Les dades de contacte són: Ajuntament d’Esparreguera Regidoria de Promoció Econòmica Departament de Treball i Formació Servei a les empreses Plaça de l’Ajuntament, 1. Telèfons: 93 777 18 01 (extensió 210) i 661 330 764 A/e: empresa@esparreguera.cat

L’Ajuntament dóna suport als oficis artesans d’Esparreguera, amb la tramitació del Carnet d’artesà cultural-professional