Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 27/10/2021
Traducció automàtica

Can Tobella

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Oficina d'Atenció Ciutadana Dimecres, 26 d'abril de 2017

Obert el termini per sol·licitar subvencions per al pagament del lloguer d'habitatges

Als ajuts, concedits per la Generalitat, s'hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament que compleixin els requisits sobre el preu del lloguer i els ingressos de la renda familiar

Fins al 16 juny està obert el termini per demanar ajuts per al pagament del lloguer durant l’any 2017, concedits pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Ministerio de Fomento. Es tracta d’ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial. S’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin els requisits establerts sobre el preu del lloguer i els ingressos de la renda familiar.

L’import de la subvenció serà del 40% de l’import del lloguer anual amb un màxim de 2.400€ l’any. La subvenció s’atorgarà per a l’any de la convocatòria. No obstant, per als contractes de lloguer signats a partir de l’1 de gener de 2017, el dret a la subvenció s’iniciarà a partir del mes següent al de l’entrada en vigor del contracte i fins al mes de desembre de 2017.

Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, el sol·licitant presenta un nou contracte d’arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, es tindrà en compte l’import del nou rebut de lloguer sempre que amb la documentació inicial es compleixin els requisits.

Les sol·licituds es resoldran, segons la disponibilitat pressupostària, mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva. Els criteris de priorització i valoració es poden consultar a les bases reguladores.

Les condicions per gaudir del servei són les següents:

1. Tenir la residència legal a Catalunya.
2. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 5). Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme. Per a més informació sobre el límit d'ingressos, podeu consultar el simulador publicat en aquest mateix tràmit o bé adreçar-vos a l'Oficina d'habitatge corresponent.
3. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
4. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a:
• Barcelona ciutat: 600 euros.
• Demarcació de Barcelona: 600 euros.
• Demarcacions de Girona i Tarragona: 450 euros.
• Demarcació de Lleida: 400 euros.
• Demarcació de les Terres de l'Ebre: 350 euros
5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
6. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
7. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
8. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
9. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució).

Les persones interessades poden adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Esparreguera o bé a l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat per sol·licitar la subvenció. Per a més informació, els interessats poden adreçar-se al web de l’Ajuntament d’Esparreguera o bé al web de la Generalitat de Catalunya.

Tots els detalls d’aquesta convocatòria s’explicaran a la sessió informativa del dia 16 de maig a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a les 11h i a les 19h.

Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar la documentació relacionada amb aquesta notícia:

Obert el termini per sol·licitar subvencions per al pagament del lloguer