Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Divendres 16/04/2021
Traducció automàtica

La Passió

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Medi Ambient Dijous, 11 de març de 2021

Esparreguera recicla gairebé el 50% dels residus que produeix

Tot i que augmenta un 2,5% la separació de residus al municipi, l’índex de recollida neta, aquell que s’obté un cop retirats els materials que no s’han dipositat correctament al seu contenidor, ha disminuït fins el 39,31%. El cartró és la fracció que concentra més impropis, gairebé un 47%, seguida dels envasos i la matèria orgànica

Durant el 2020 la ciutadania d’Esparreguera ha separat el 49,90% dels residus generats, ja sigui a través de la recollida als contenidors, als serveis concertats o les deixalleries, això representa un 2,5% més que l’any anterior. Malgrat tot, l’índex de recollida neta ha disminuït gairebé 4 punts i se situa en el 39,31%, a causa del descens en la qualitat dels residus recollits, especialment del paper/cartró que registra un 46,77% d’impropis. Així ho indiquen les dades de la recollida de residus municipals de 2020 fetes públiques per la Regidoria d’Espai Natural de l’Ajuntament d’Esparreguera, que també apunten que durant l’any passat els contenidors de recollida selectiva van acumular 8.074.480kg de residus, un 6,4% més que l’any anterior. L’any passat el número d’entrades totals a les deixalleries, fixa i mòbil, també va ser lleugerament superior, arribant a un total de 23.210 entrades, 818 més que l’any anterior, i es va incrementar en un 37,60% l’ús de la deixalleria mòbil. A més, va augmentar en un 6,69% el nombre de persones usuàries de la deixalleria municipal que es beneficien de les reduccions fiscals aplicables en la taxa d’escombraries.

Als contenidors de recollida selectiva, tant soterrats com de superfície, la recollida selectiva bruta s’ha anat incrementant al llarg dels darrers anys arribant al 37,99% el 2020. Ara bé, si tenim en compte la qualitat dels residus, la recollida selectiva neta ha disminuït de forma significativa, arribant al 27,15%, cinc punts menys que l’any anterior. La producció de residus s’ha incrementat en totes les fraccions, però ho ha fet especialment a la fracció orgànica en els contenidors de superfície, que ha augmentat un 72,05% i el paper i cartró, que en els contenidors de superfície ha crescut un 38,36% i al mercat no sedentari ho ha fet en un 29,75%. El vidre s’ha incrementat en un 18,22% mentre que els envasos ho han fet en un 17,94% als contenidors de superfície i un 13,51% als soterrats. El regidor d’Espai Natural, Emmanuel Ortí, ha afirmat que “cal destacar favorablement els increments en la recollida selectiva en superfície de la matèria orgànica, paper/cartró i envasos per part dels barris de Can Rial, Mas d’en Gall i Can Vinyals, a més, també s’ha produït un increment, en menor proporció, de la recollida d’aquestes fraccions mitjançant els contenidors soterrats”.

En referència a la qualitat dels residus, la disminució de la recollida selectiva neta es deu principalment a l’alt percentatge d’impropis el paper/cartró dels contenidors soterrats, que ha arribat al 46,77%. “Aquest fet ha provocat que es consideri tota aquesta fracció com a rebuig, de manera que, a banda de les seves implicacions mediambientals, ha implicat que aquest residu comporti una despesa per a l’Ajuntament enlloc d’un ingrés”, ha destacat el regidor. L’informe apunta que el percentatge d’impropis de la matèria orgànica també ha anat creixent en els darrers anys, situant-se prop del 20% pels contenidors de superfície i de més del 26% pels contenidors soterrats, quan les recomanacions de l’Agència de Residus de Catalunya indiquen que hauria de ser inferior al 10% i que a partir del 30% es considera aquesta fracció com a rebuig. Pel que fa als envasos, s’ha detectat una lleugera millora en el darrer any, situant-se en un 27,80% pels contenidors soterrats i en un 19,46% pels contenidors de superfície, tot i que segueixen sent uns percentatges d’impropis molt elevats.

En referència als serveis complementaris de recollida que ofereix l’Ajuntament, el servei de recollida de mobles i trastos vells s’ha incrementat al llarg dels darrers anys i durant el 2020 s’han realitzat un total de 10.747 recollides, un 15,25% més que el 2019. El servei de concertació s’utilitza cada vegada més, de manera que s’ha passat de tenir al voltant del 53% de recollides de mobles abandonats al 2018 a un 39% al 2020. Pel que fa a la recollida d’esporga, a través del servei de recollida concertada i de la deixalleria municipal, ha estat un 12,64% superior a la del 2019. D’altra banda, s’ha incrementat de forma notable la recollida de roba vella a través del sistema de contenidors distribuïts a la via pública per part de Solidança – Roba Amiga. En concret, al 2020 l’augment ha estat del 4,45% respecte l’any anterior.

El regidor d’Espai Natural ha assegurat que “el nou model de recollida de residus suposarà no només una millora del servei, sinó que ens ha de garantir també un correcta separació dels residus, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu”. El consistori està preparant, a més, una campanya de sensibilització adreçada a la població amb la finalitat de reduir l’actual producció creixent de residus i la correcta separació de totes les fraccions.

Deixalleries
Durant el 2020 el número d’entrades totals a les deixalleries, fixa i mòbil, va ser lleugerament superior, arribant a un total de 23.210 entrades, 818 més que l’any anterior. Cal destacar l’increment del 37,60% en l’ús de la deixalleria mòbil en el darrer any, malgrat tenir-la fora de servei unes setmanes com a mesura preventiva de la pandèmia de la covid-19. Si s’observa la tipologia de residus recollits a les deixalleries en termes quantitatius, el més recollit és la runa (630.410 kg), seguit de la fusta (529.040 kg) i en tercer lloc, el rebuig (213.500 kg). També s’ha incrementat lleugerament la recollida de vidre i ferralla i s’ha estabilitzat la recollida dels matalassos, que són els que completen la llista de residus més recollits a les deixalleries. En menor proporció es recull paper/cartró i els residus d’aparells elèctrics i electrònics. En referència al servei de reutilització, aquest ha vist disminuïdes les sortides, que han passat de 1.739 el 2019 a 451 el 2020, a causa de les restriccions establertes per la pandèmia.

D’altra banda, segons l'informe de la regidoria d'Espai Natural, la deixalleria municipal d’Esparreguera té 2.664 persones usuàries que es beneficien de les reduccions fiscals aplicables en la taxa d’escombraries, un 6,69% més que l’any passat. Els beneficis fiscals en la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals són per habitatge i hi ha tres trams de descompte que varien segons el nombre de vegades que s’hagi fet ús de la deixalleria municipal. Així, si s’ha utilitzat de 3 a 5 vegades, es gaudeix d’una reducció del 10%; si és de 6 a 10 vegades, la bonificació és del 15%, i si se superen les 11 vegades, s’obté la reducció màxima, que és del 20%. Segons les dades del 2020, el tram que més ha augmentat els seus usuaris ha estat el tercer, que s’ha incrementat en un 10,16%; seguit del primer, que ho ha fet en un 7,8%, mentre que el segon ha tingut un lleuger increment de l’1,51%.

Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar la documentació relacionada amb aquesta notícia:

Esparreguera va recollir l'any passat 8.074.480kg de residus als contenidors de recollida selectiva