Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Divendres 21/01/2022
Traducció automàtica

El llobregat

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Indicadors InfoParticip@

Indicadors Infoparticip@ 2016 (52)

1. Transparència de la Corporació (38)

1.1. Qui són els representants polítics? (11)

Indicadors Infoparticip@


1.2. Com gestionem els recursos col·lectius? (9)


1.3. Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...? (18)

Es publica el pressupost de l'ajuntament de l'any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d'existir?

Es publica informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs?

Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?

Es publica informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d'endeutament?

Es publica la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i/o el compte general?

Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l'ajuntament, segons les categories?

Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?

Es publica l'oferta de treball de l'ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?

Es publica l'inventari general del patrimoni de l'ajuntament?

Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?

Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?

Es publiquen les Actes de les meses de contractació?

Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?

Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?

Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?

Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?

Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se'n derivin, si és el cas?

Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació?

2. Informació per a la participació (14)


2.1. Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius? (7)


2.2. Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana? (7)

Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d’altres normes al respecte?

Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?

Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l’indicador 47?

S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?

S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania?

Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?