Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dissabte 22/01/2022
Traducció automàtica

Can Comelles

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Indicadors ITA

Indicadors ITA 2014 (80)

A. Informació sobre la corporació municipal (18)

A.1. Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament (6)

Indicadors ITA (Transparència Internacional)


A.2. Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'Ajuntament (6)

S'especifiquen els diferents òrgans de govern i les seves respectives funcions

S'especifiquen les dades bàsiques d'organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com enllaços a les webs dels mateixos. (L'Ajuntament no disposa d'aquests organismes)

Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) o Plantilles de Personal dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, indicant de forma expressa els càrrecs de confiança existents. (L'Ajuntament no disposa d'aquests organismes)

Està aprovada i/o es publica l'Agenda Local 21, i el Pla Estratègic (o Mapa estratègic) municipal

Es publica la relació detallada de Vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a l'Ajuntament

Es publica l'Inventari de Bens i Drets de l'Ajuntament


A.3. Informació sobre normes i institucions municipals (6)

B. Relacions amb els ciutadans i la societat (16)


B.1. Característiques de la pàgina web de l'Ajuntament (2)


B.2. Informació i atenció a la ciutadania (9)

Es pot veure a la portada d'inici el Mapa de la pròpia web de l'Ajuntament

Es publiquen dades sobre les preguntes rebudes dels ciutadans o organitzacions

Es publica el catàleg general de serveis, aixi com les seus dels serveis i equipaments de l'entitat, amb direcció, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seves pàgines web i/o adreces de correu electrònic

Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seva competència

S'informa a la web sobre situació i talls en el trànsit, i/o incidències en els serveis municipals

Es recull a la web informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l'aire i acústica) en el municipi

Es contempla a la web municipal un espai per a que expressin les seves opinions i propostes els Grups polítics municipals

Es contempla a la web un espai reservat per les diferents Associacions de veïns del municipi, i es publica una relació dels temes o preguntes formulades per aquestes Associacions

Existeixen a la web municipal fòrums de discusió o perfils de xarxes socials


B.3. Grau de compromís envers la ciutadania (5)

Existeix i es publica un Reglament de Participació ciutadana

Existeixen i s'infoma sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana (Fòrums ciutat, Consells socials d'Urbanisme, etc.) i es publiquen els seus acords, informes o propostes

Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics i Pressupostos municipals

Existeix i s'informa sobre una/es Carta/es de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establerts en aquesta/es

Existeixen i es publiquen els resultats d'enquestes sobre prestació dels serveis

C. Transparència economicofinancera (11)


C.1. Informació comptable i pressupostària (5)

Es publiquen les Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, Alcalde o Regidor Delegat

Es publiquen els Pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals. (L'Ajuntament no disposa d'aquests organismes)

Es publiquen els informes en relació amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal

Es publica l'indicador d'autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals)

Es publica la capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit)


C.2. Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals (6)

Es publiquen indicadors d'ingressos fiscals per habitant (ingressos tributaris/núm. habitants)

Es publiquen indicadors financers d'inversió per habitant (obligacions reconegudes netes (Cap. VI y VII) / núm. habitants)

Es publiquen indicadors financers del període mig de cobrament (Drets pendents de cobrament (Cap. I a III) x 365 / Drets reconeguts nets

Es publiquen informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors (art. 16.7 Ordre Ministerial HAP/2012/2015)

Es publica l'import del deute públic municipal consolidat i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors

D. Transparència en les contractacions i costos dels serveis (4)


D.1. Procediments de contractació de serveis (2)

S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació

Es publiquen les Actes de les meses de contractació


D.2. Subministradors i costos dels serveis (2)

Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament

Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis financiats amb taxes o preus públics

E. Transparència en matèries d'Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient (15)


E.1. Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics (6)

Està publicat el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que el detallen

Es publiquen les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al mediambient, així com els informes de seguiment d'aquests

Es publiquen els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i evaluacions del risc relatius a elements mediambientals

Es publiquen (i es mantenen publicades) les modificacions aprovades del PGOU i els Plans parcials aprovats

Es publica informació precisa dels convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució

Es publica informació precisa sobre els usos i destins del sòl


E.2. Anuncis i licitacions d'obres públiques (3)

Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l'Ajuntament

Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques

Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants


E.3. Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions (2)

Es publica el llistat d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques

Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants


E.4. Obres Publiques, Urbanisme i Infraestructura (4)

S'aporta informació precisa sobre cada una de les obres més importants d'infraestructura que estàn en curs (objectius de la obra i responsable municipal; contractista/es responsable/s; import pressupostat; període d'execució)

Es difon periòdicament (com a mínim semestral) informació sobre les obres d'infraestructura realitzades, i/o les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.)

Es publiquen indicadors de la inversió en infraestructures per habitant (despeses de l'exercici (executats) en inversió (capítol 6) en infraestructures / núm. habitants)

Es publiquen indicadors de la proporció d'ingressos de l'Urbanisme: Ingressos derivats de l'urbanisme/Ingressos totals

F. Indicadors Llei de transparència (16)


F.1. Planificació i organització de l'Ajuntament (3)

Es publiquen els Plans i Programes anuals i plurianuals en els que es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per la seva consecució

Es publica un Organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions d'independència

Es publiquen els informes interns dels òrgans d'assessorament jurídic i de la intervenció, un cop son definitus


F.2. Contractes, convenis i subvencions (6)

Es publiquen tots els Contractes formalitzats

Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats

Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris.

Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum perssupostari de Contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic

Es publica la relació dels convenis subscrits, amb menció de les parts firmants, el seu objecte i en el seu cas les obligacions econòmiques convingudes

Es publiquen les subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris


F.3. Alts càrrecs de l'Ajuntament i entitats participades (3)

Es publiquen les retribucions percebudes pels alts càrrecs (al menys dels càrrecs electes i en el seu cas Directors Generals) de l'Ajuntament i els màxims responsables de les Entitats participades per aquest

Es fan públiques les indemnitzacions percebudes amb ocasió de l'abandonament dels càrrecs

Es publica el Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament (contemplat a la Llei de Bases de Règim Local)


F.4. Informació econòmica i pressupostària (4)

Es publica la relació d'immobles (oficines, locals, etc.), tant pròpis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament

Es publiquen els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (al menys trimestralment) sobre el seu estat d'execució

Es publiquen els Comptes Anuals/Compte General de l'Ajuntament (Balanç, Compte de Resultat economicopatrimonial, Memòria, i liquidació del Pressupost)

Es publiquen els Informes d'Auditoria de comptes i/o els de Fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Càmara o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal