Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 24/01/2022
Traducció automàtica

El llobregat

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Equipaments

CASA DE LA VILA

Serveis que s'ofereixen:

ALTA AL CENS MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA

Icona

D’acord amb la normativa vigent de protecció dels animals la persona propietària o posseïdora d’un gat, gos o fura té un termini de tres mesos des del naixement o de trenta dies des de la data d’adquisició de l’animal, el canvi de residencia, la mort de l’animal o la modificació d’altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal.

Preus per gaudir del servei:
GRATUÏT

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

Cal demanar cita prèvia

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

No cal complir cap requisit específic

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:

CANVIS D´USOS

Icona

La llicència de canvi d'ús d'un local a habitatge o d'un habitatge a local és necessària per legalitzar l'ús.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança núm. 18: Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Preu per cada element d’utilització independent sobre el que es sol·liciti el canvi d’ús: 206,20€

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
Cal demanar cita prèvia: citaprevia.esparreguera.cat

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda.

COMUNICACIO PREVIA D'HABITATGES US TURISTIC

Icona

Un habitatge d'ús turístic és aquell habitatge el propietari del qual el cedeix a tercers a canvi d'un preu, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any.

Abans de començar l'activitat d'habitatge d'ús turístic cal presentar davant l'Ajuntament del municipi on s'ubica l'habitatge una comunicació prèvia d'inici d'activitat degudament formalitzada pel propietari, i pel gestor en el seu cas.

Preus per gaudir del servei:
Gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

Cal demanar cita prèvia

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:

COMUNICACIO D'INICI I MODIFICACIO SUBST ACTIVITAT EN ESTABLIMENT AMB PROJECTE TECNIC I CERTIFICAT

Icona

Per a les activitats econòmiques, incloses a l’annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Tràmit aplicable a les activitats econòmiques classificades a dins de l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica, de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat económica: (https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=890270) -veure columna corresponent a “Projecte tècnic + certificat tècnic”, i hi adjunta el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics, els quals es comuniquen amb un formulari específic que trobareu a:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics

Preus per gaudir del servei:
Preus per gaudir del servei:

Ordenança núm. 19: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.
• Procediment de Comunicació Prèvia per a les classificades com activitats econòmiques de baix risc segons l’annex II de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Preu: 309,50 € *


* La referència a “Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica” continguda a l’Ordenança num 19, queda substituïda per una referència a “Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica”.

Ubicació on té lloc el servei:
https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
Cal demanar cita prèvia
De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
• Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan correspongui.
• L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
• Disposar del projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.
• Disposar de tots els títols habilitants necessaris per a l'exercici de l'activitat. En el cas d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària, en el quadre adjunt.
• En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (veure columna corresponent “Requereix informe previ d'incendis”), de forma prèvia a fer la comunicació cal:
• Obtenir l'informe previ en matèria d'incendis.
• Un cop es rebi l'informe previ en matèria d'incendis, s'haurà de contactar amb una entitat col•laboradora de l'Administració per tal d'obtenir el certificat d'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis.
• Disposar del corresponent certificat de comprovació favorable en matèria d'incendis (si s'escau).
• Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Dins de les competències de l'Administració es podrà efectuar la comprovació, control i inspecció amb conformitat al que disposa l'article 41 de la Llei 18/2020.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:

COMUNICACIO D'INICI I MODIFICACIO SUBSTANCIAL D'ACTIVITAT EN UN ESTABLIMENT AMB CERTIFICAT TÈCNIC

Icona

Per a les activitats econòmiques, incloses a l’annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació d’inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici i modificació substancial d’una activitat econòmica, de les incloses en l’annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=890270) -vegeu columna corresponent a “Certificat tècnic"-, i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.
Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics de turisme rural, els quals es comuniquen amb un formulari especific que trobareu a:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/

Preus per gaudir del servei:
Ordenança núm. 19*: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable* i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.
• Comprovació de la Declaració Responsable i/o de la documentació tècnica aportada per l'interessat, en relació a activitats afectades per normativa d'incendis, de sorolls, vibracions, accessibilitat, aigües residuals i altres competències municipals. Preu: 309,50 €

*La referència a “Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica” continguda a l’Ordenança núm. 19, queda substituïda per una referència a “Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica”.

Ubicació on té lloc el servei:
https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
Cal demanar cita prèvia
De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tar

Condicions per gaudir del servei:
• Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan correspongui.
• L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
• Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model adjunt.
• Disposar de tots els títols habilitants necessaris per l'exercici de l'activitat. En el cas d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes, i provisió de menjars preparats, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.
• Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.
Dins de les competències de l'Administració es podrà efectuar la comprovació, control i inspecció amb conformitat al que disposa l'article 41 de la Llei 18/2020.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:

FULL COMUNICACIO DADES BANCARIES

Icona

Aquest tràmit permet comunicar les dades bancàries.

La persona física o jurídica titular del compte ha de ser la mateixa que la que figura com a beneficiària del pagament o de la devolució que escaigui, en el seu cas.

Preus per gaudir del servei:
Gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
Cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:

JOCS FLORALS D'ESPARREGUERA -finalitzat-

Icona

Els JOCS FLORALS D'ESPARREGUERA tenen com a finalitat promoure la utilització escrita de la llengua catalana en el registre literari.

Termini presentació: A determinar

Preus per gaudir del servei:
GRATUÏT

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia

citaprevia.esparreguera.cat

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
Les que figuren a les BASES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT DE PREMIS PER A L'EXERCICI xxx

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:

OFICINA DE REGISTRE

Icona

D'acord amb la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administracions Públiques, els documents que els interessats adrecin als òrgans de les Administracions Públiques podran presentar-se, entre d'altres:
- En el registre electrònic de l’Administració o organisme a què es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1, és dir:
a) Administració General de l'Estat
b) Les Administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració Local
d) El sector públic institucional

Preus per gaudir del servei:
-Gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
-Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

NOMÉS SERAN ADMESOS al registre els documents en què es pugui identificar l'emissor. Es refusaran els que puguin considerar-se anònims.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:

Ubicació del centre

Ubicació del centre a Google Maps.

Contacte: