Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 08/07/2020
Traducció automàtica

Vista des de MDG

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Escoles Bressol

En què consisteix

La tarifació social és una iniciativa per determinar l'import de les quotes de prestacions de serveis en funció d'un conjunt de criteris.

En el cas de la tarifació social de les escoles bressol municipals d'Esparreguera afecta els serveis d'ensenyament i menjador escolar fix. La variació de preus es distribueix en vuit trams, segons el nombre de membres de la unitat familiar, la renda d'aquests, l'IRSC i el nombre de germans/es matriculats al centre educatiu.

Ensenyament [tarifació social] Sense germans/es al centre Amb germans/es al centre
Tram 1 (quota mínima) 33,80 €/mes 16,90 €/mes
Tram 2 50,70 €/mes 33,80 €/mes
Tram 3 84,50 €/mes 67,60 €/mes
Tram 4 118,30 €/mes 101,40 €/mes
Tram 5 135,20 €/mes 118,30 €/mes
Tram 6 152,10 €/mes 135,20 €/mes
Tram 7 185,91 €/mes 169,01 €/mes
Tram 8 (quota bàsica) 202,81 €/mes 185,91 €/mes
Menjador escolar fix [tarifació social] Sense germans/es al centre Amb germans/es al centre
Tram 1 (quota mínima) 29,03 €/mes 14,52 €/mes
Tram 2 43,55 €/mes 29,03 €/mes
Tram 3 72,58 €/mes 58,07 €/mes
Tram 4 101,62 €/mes 87,10 €/mes
Tram 5 116,14 €/mes 101,62 €/mes
Tram 6 130,65 €/mes 116,14 €/mes
Tram 7 159,69 €/mes 145,17 €/mes
Tram 8 (quota bàsica) 174,20 €/mes 159,69 €/mes

Des de l'Ajuntament d'Esparreguera es proposa una eina per a facilitar els càlculs.


Simulador de quotes

Els càlculs que s'ofereixen en aquesta eina són orientatius i no tenen efectes vinculants per a l'Administració, essent únicament de caràcter informatiu.

Per a fer el càlcul cal omplir les dades sol·licitades pel formulari i feu clic a "Calcular".


Criteris de tarifació

Cal tenir en compte els conceptes següents:


Unitat familiar

Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat familiar:

  • L'alumne pel qual se sol·licita la bonificació.
  • Els progenitors/es o tutors/es legals de l'alumnat.
  • Els/les germans/es (que comparteixin amb l'alumne un o els dos tutors) de fins a 25 anys que segons al padró consti que conviuen en el domicili familiar en la data de la matrícula.
  • Germans/es majors de 25 anys amb discapacitat física, psíquica o sensorial que segons al padró consti que conviuen en el domicili familiar en la data de la matrícula.
  • No es tindran en compte altres persones, amb o sense relació de parentiu amb l'alumne, tot i que convisquin al domicili familiar.

En cas de divorci o separació legal:

  • Si la guàrdia i custòdia del nen/a és compartida, es tindran en compte els dos tutors a la unitat familiar.
  • Si la guàrdia i custòdia del nen/a s'atribueix a un sol tutor, no serà membre computable aquell/a excònjuge que no convisqui amb el nen/a, però s'afegirà a la renda del tutor la pensió d'alimentació i/o compensatòria que estableixi la sentència (multiplicada en 12 mesos).


Renda

La renda serà la corresponent a l'exercici fiscal tancat immediatament anterior a la data de la sol·licitud de la bonificació associada a tots els membres de la unitat familiar, i es calcularà de la manera següent:

  • Per als membres de la família que hagin presentat declaració de l'IRPF se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi (generalment podeu trobar aquesta informació a les caselles 435 i 460 de la vostra declaració de la renda).
  • Per als membres de la família que no hagin presentat declaració de l'IRPF, presentaran certificat d'imputacions d'Hisenda.
  • En el cas de pares o tutors que no tinguin NIF o NIE (només passaport), s'haurà d'acreditar documentalment la renda del país d'origen, acompanyat de la corresponent declaració jurada. També hauran d'acompanyar el full de matrícula d'un document emès per la seva entitat bancària on consti compte corrent amb 24 dígits format SEPA a l'Estat espanyol i el/s titular/s i NIF/NIE o passaport i identificació d'aquests.

Com fer la sol·licitud de tarifació social de les escoles bressol municipals

Es podrà sol·licitar presencialment o telemàticament via instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Esparreguera.

En cas de no presentar la instància i la documentació requerida, s'entendrà que la unitat familiar renuncia a la tarifació social i s'aplicarà automàticament la tarifa del tram 8.