Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 15/06/2021
Traducció automàtica

Can Tobella

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Junta de Govern Local

Competències

Segons la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local:

1. La Junta de Govern Local s'integra per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple.

2. Correspon a la Junta de Govern Local:

a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

3. Els tinents d'alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, l'alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, d'entre els regidors.

4. L'alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, en els Tinents d'Alcalde, sense perjudici de les delegacions especials que, per a comeses específiques, pugui realitzar en favor de qualssevol regidors, encara que no pertanyessin a aquella.


Segons el decret de l'alcaldia núm. 1389 del 18/06/2015:

a) En matèria d'Urbanisme:

- L'aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple.

- L'aprovació, tant inicial com definitiva, dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

b) En matèria de personal:

- L'aprovació de l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.

- L'aprovació de les bases de les proves per a la selecció del personal funcionari o laboral fix, així com les bases per a la selecció del personal interí o personal laboral temporal.

- L'aprovació de les bases per a la provisió dels llocs de treball.

c) En matèria de contractació:

- L'aprovació dels expedients i plecs de condicions de contractacions i concessions de qualsevol classe, així com les corresponents adjudicacions, modificacions, interpretacions, extincions, aprovació d'obres complementàries i preus contradictoris i la seva adjudicació, sempre que siguin competència d'aquesta Alcaldia, d'acord amb allò que estableix la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del sector públic (TRLCSP) o norma que la substitueixi.

S'exclouen d'aquesta delegació aquells contractes que el seu import sigui inferior a l'indicat en l'article 138.3 TRLCSP (contractes menors).

- L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis dels contractes i concessions als quals fa referència l'apartat anterior, sempre que estiguin previstos en el pressupost.

- La conversió i convalidació d'actes, contractes i concessions, en els supòsits assenyalats en l'apartat primer, la contractació dels quals hagi estat delegada a la Junta de Govern Local.

- Qualsevol acte administratiu de caràcter definitiu, que fos necessari per a l'execució de les competències que en aquesta matèria hagin estat delegades a la Junta de Govern Local.

d) En matèria patrimonial:

- L'adjudicació de concessions de béns de l'Ajuntament i l'alienació del patrimoni competència de l'Alcaldia, d'acord amb l'atribució efectuada per la Disposició Addicional 2a del TRLCSP.

- L'adquisició de béns mobles, immobles i drets, competència d'aquesta Alcaldia conferida per la Disposició Addicional referida al paràgraf anterior. S'exclouen les adquisicions de béns i drets la quantia dels quals sigui inferior als 18.000,00 € (euros).

e) En matèria de gestió econòmica:

- El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, aprovar i disposar despeses dins els límits de la seva competència.

S'exclouen:

• Els actes d'autorització i disposició dels crèdits dotats pressupostàriament de quantia inferior als 3.000,00 € (euros) que es deleguen específicament en els regidors delegats en les matèries de llur competència.

• Les autoritzacions, disposicions i reconeixement d'obligacions de despeses inferiors a 18.000,00 € (euros), o en el seu cas, les obligacions que superin aquest import per la meritació de l'IVA corresponent.

• L'ordenació formal i material dels pagaments.

• Concertar operacions de crèdit, i també les contemplades en l'article 177.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL).

• L'aprovació del pla de disposició de fons previst a l'article 187 del citat TRLHL.

• L'aprovació de les liquidacions dels pressupostos de l'Ajuntament i altres ens locals, previstes en els articles 191 i 192 del mateix TRLHL.

• L'aprovació dels expedients de modificació del pressupost general de l'Ajuntament que siguin competència de l'Alcaldia, llevat d'allò que s'estableixi a les Bases d'Execució del Pressupost

f) En matèria de subvencions i convenis:

- La sol·licitud i acceptació de tot tipus de subvencions atorgades a favor de l'Ajuntament en els supòsits que s'exigeixi el compromís municipal d'efectuar una despesa econòmica superior als 18.000,00 €, i llevat d'aquells altres supòsits en els quals la seva normativa específica estableixi expressament l'acceptació per part del Ple municipal.

- La resolució sobre concessions de tot tipus de subvencions atorgades a favor d'entitats, persones físiques i jurídiques, que comportin una despesa econòmica superior als 18.000,00 €, tret d'aquelles competència del Ple.

- L'aprovació dels convenis d'ajuts econòmic i subvencions amb entitats públiques o privades o persones jurídiques, que comportin una despesa econòmica superior als 18.000,00 €, tret d'aquells competència del Ple.

- L'aprovació dels convenis de col·laboració de caràcter interadministratiu, regulats en els article 303 i següents del Decret 179/1995, tret d'aquells competència del Ple.

g) En matèria de promoció econòmica i ocupació:

- La tramitació, proposta i acceptació dels plans d'ocupació i programes competència de l'Alcaldia i de durada no superior a un any.

h) En matèria de recursos:

- La resolució dels recursos administratius de reposició, bé potestatius, bé obligatoris, que s'interposin contra els actes i acords definitius adoptats per la Junta de Govern Local en matèries delegades a la mateixa per l'Alcaldia.

- La resolució de les reclamacions administratives prèvies a l'exercici d'accions judicials o qualsevol naturalesa prevista en la legislació local vigent que s'interposin contra actes i acords adoptats per la Junta de Govern Local en matèries delegades per l'Alcaldia.

- La resolució del recurs extraordinari de revisió, en els supòsits en la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999, contra actes i acords adoptats per la Junta de Govern Local en matèries delegades per l'Alcaldia.

i) En matèria d'obres i llicències urbanístiques:

- La concessió i, si s'escau, denegació de les llicències corresponents a actes d'edificació i ús del sòl i del subsòl, de conformitat amb l'article 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme (TRLU), en la nova versió donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. Queda exclòs de la present delegació la incoació, tramitació, concessió i, si s'escau, denegació de:

• les llicències d'obres majors d'instal·lacions de les companyies de servei;

• les llicències d'instal·lació de grues;

• les llicències d'obres menors en els termes de l'Ordenança no fiscal núm. XXI reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl;

- La declaració d'estat ruïnós prevista a l'article 198 de l'esmentat TRLU, excepte en els supòsits d'urgència i perill imminent, dictaminat pel tècnic municipal competent, en els quals es donarà compte de les resolucions dictades a la Junta de Govern Local.

j) En matèria d'activitats, instal·lacions i obertura d'establiments:

- Aprovació de l'informe municipal, preceptiu i vinculant, previst per a les activitats de l'Annex I.1 i I.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (LPCAA).

- Aprovació dels informes municipals en l'àmbit de l'autorització substantiva de les activitats incloses a l'annex I.3 de la LPCAA.

- Resolució de la llicència ambiental d'activitats incloses dins l'Annex II de la LPCAA.

- Resolució dels informes urbanístics d'activitats incloses als annexos I.1, I.2, I.3 i II de la LPCAA.

- Resolució de la llicència o intervenció dins l'àmbit de l'autorització, per als establiments de règim especial, dins l'àmbit d'afectació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de Regulació Administrativa dels Espectacles Públics i les Activitats Recreatives, i el Decret 112/2010, pel qual s'aprova el Reglament d'Espectacles Públics.