Escoles bressol

La tarifació social és una iniciativa per determinar l'import de les quotes de prestacions de serveis en funció d'un conjunt de criteris.

En el cas de les escoles bressol municipals d'Esparreguera, amb l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 23 preu públic per la prestació del servei d'escola bressol per l'any 2020, els serveis que participen del sistema de quotes amb tarifació social són:

 • Servei bàsic d'escolarització (prèviament conegut com a servei d'ensenyament)

 • Servei complementari d'alimentació bàsic (prèviament descrit com a servei de menjador escolar fix i servei de menjador escolar esporàdic)

 • Servei complementari d'alimentació per nadons (prèviament citat com a servei especial nadons menjador escolar fix i servei especial nadons menjador escolar esporàdic)

La variació de preus es distribueix en dotze trams segons el nombre de membres de la unitat familiar, els ingressos de la unitat familiar, l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya i el nombre de germans/es matriculats al centre educatiu.

Servei bàsic d'escolarització

Tram Sense germans/es al centre Amb germans/es al centre
1 31,67 €/mes 31,67 €/mes
2 47,51 €/mes 31,67 €/mes
3 63,35 €/mes 47,51 €/mes
4 79,18 €/mes 63,35 €/mes
5 95,02 €/mes 79,18 €/mes
6 110,86 €/mes 95,02 €/mes
7 126,70 €/mes 110,86 €/mes
8 142,53 €/mes 126,70 €/mes
9 158,37 €/mes 142,53 €/mes
10 174,21 €/mes 158,37 €/mes
11 190,04 €/mes 174,21 €/mes
12 205,88 €/mes 190,04 €/mes

Servei complementari d'alimentació bàsic

Tram Sense germans/es al centre Amb germans/es al centre
1 1,37 €/dia 1,37 €/dia
2 2,06 €/dia 1,37 €/dia
3 2,75 €/dia 2,06 €/dia
4 3,43 €/dia 2,75 €/dia
5 4,12 €/dia 3,43 €/dia
6 4,81 €/dia 4,12 €/dia
7 5,50 €/dia 4,81 €/dia
8 6,18 €/dia 5,50 €/dia
9 6,87 €/dia 6,18 €/dia
10 7,56 €/dia 6,87 €/dia
11 8,24 €/dia 7,56 €/dia
12 8,93 €/dia 8,24 €/dia

Servei complementari d'alimentació per nadons

Tram Sense germans/es al centre Amb germans/es al centre
1 1,12 €/dia 1,12 €/dia
2 1,68 €/dia 1,12 €/dia
3 2,24 €/dia 1,68 €/dia
4 2,80 €/dia 2,24 €/dia
5 3,36 €/dia 2,80 €/dia
6 3,93 €/dia 3,36 €/dia
7 4,49 €/dia 3,93 €/dia
8 5,05 €/dia 4,49 €/dia
9 5,61 €/dia 5,05 €/dia
10 6,17 €/dia 5,61 €/dia
11 6,73 €/dia 6,17 €/dia
12 7,29 €/dia 6,73 €/dia

Simulador de quotes

De cara a fer el càlcul de les quotes aplicant-hi el sistema de tarifació social cal tenir en compte els criteris següents:

1. Per a determinar els membres de la unitat familiar, es consideren membres computables:

 • L'alumne pel qual se sol·licita la bonificació.

 • Els progenitors/es o tutors/es legals de l'alumnat.

 • Els/les germans/es (que comparteixin amb l'alumne un o els dos tutors) de fins a 25 anys que segons al padró consti que conviuen en el domicili familiar a la data de la matrícula.

 • Germans/es majors de 25 anys amb discapacitat física, psíquica o sensorial que segons al padró consti que conviuen en el domicili familiar a la data de la matrícula.

 • No es tindran en compte altres persones, amb relació de parentiu o sense amb l'alumne, tot i que convisquin al domicili familiar.

 • En cas de divorci o separació legal:

  • Si la guàrdia i custòdia del nen/a és compartida, es tindran en compte els dos tutors a la unitat familiar.

  • Si la guàrdia i custòdia del nen/a s'atribueix a un sol tutor/a, no serà membre computable aquell/a ex cònjuge que no convisqui amb el nen/a, però s'afegirà a la renda del tutor/a la pensió d'alimentació i/o compensatòria que estableixi la sentència (multiplicada per 12 mesos).

2. Per a determinar l'ingrés familiar:

Es considera el sumatori dels ingressos anuals, associats a tots els membres computables de la unitat familiar majors de 16 anys, corresponents a l'exercici fiscal tancat immediat anterior a la data de sol·licitud de matrícula.

Els imports d'ingressos computables són:

 • Per als membres de la unitat familiar que hagin presentat declaració individual de l'IRPF es sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi.

 • Per als membres de la unitat familiar que no hagin presentat declaració de l'IRPF i comptin amb certificat d'imputacions d'Hisenda es sumaran els rendiments de treball (restant a la retribució: les despeses deduïbles i les reduccions aplicables), els rendiments implícits en el capital mobiliari, els rendiments d'activitats econòmiques (amb els conceptes de professionals, altres, agricultura, ramaderia i pesca), els rendiments d'activitats empresarials i altres rendiments explícits del capital mobiliari (restant a la retribució: les despeses i reduccions aplicables).

 • Per als membres de la unitat familiar identificats per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària però sense dades de declaració ni imputacions, s'assignarà la quantitat de zero euros com a import d'ingressos.