Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 19/02/2017
Traducció automàtica

Vista 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Factura electrònica per a empreses

Telèfon de contacte: 902 013 448

Com funciona?

Què és una factura electrònica? Tornar al principitornar al principi

És un document electrònic que conté la mateixa informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Aquest document ha d'estar signat electrònicament amb un certificat digital reconegut, cosa que garanteix la seva autenticitat, integritat i li ofereix la mateixa validesa legal que una factura en paper.

Un document PDF signat digitalment no és una factura electrònica admesa per l'Ajuntament d'Esparreguera.

 

Requisits previs Tornar al principitornar al principi

Per a poder emetre una factura electrònica cal que el proveïdor disposi d'un certificat digital vàlid reconegut per l'Agència Catalana de Certificació, on coincideixi el CIF/NIF d'aquest certificat amb el de l'emissor de la factura. Podeu consultar la relació de certificats admesos en aquest l'enllaç.

En cas de ser una persona física, si no es disposa d'un certificat digital, el proveïdor pot sol·licitar-lo a l'OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Esparreguera). Les persones físiques també poden fer ús del seu DNI digital per a signar les factures electròniques que emetin.

Un altre requisit a l'hora de generar una factura electrònica és que el proveïdor ha de introduir obligatòriament la referència comptable que li haurà indicat el servei gestor de l'Ajuntament o dels Organismes Autònoms, que és la garantia d'aprovació de la despesa amb la consignació pressupostària corresponent pel seu pagament.

No serà admesa cap factura pel sistema de gestió de factures electròniques que no indica la referència comptable, les factures seran rebutjades.

 

Punt d'entrada de factures Tornar al principitornar al principi

En l'enllaç següent trobareu la bústia de lliurament de factures electròniques de l'Ajuntament d'Esparreguera.

Aquest punt d'entrada és el portal e.FACT del consorci AOC. Des d'aquest portal un proveïdor podrà presentar factures i consultar l'estat de tramitació en el que es troben.

El format electrònic per a emetre factures electròniques a l'Administració és FACTURAE, segons l'Ordre PRE/2971/2007. El portal e.FACT admet aquest format però també accepta factures electròniques amb format INVOIC d'UN/EDIFACT transmeses a través de xarxes EDI amb connectivitat al servei.

 

Com es pot generar una factura electrònica? Tornar al principitornar al principi

Els proveïdors poden disposar de programari per a la seva gestió de factures que ja genera factures en el format Facturae, admès pel portal e.FACT. En cas que el proveïdor no disposi d'aquest programari podrà utilitzar altres eines gratuïtes que generin factures en aquest format, com per exemple l'aplicació gratuïta de gestió de facturació electrònica que ofereix el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç a la pàgina Facturae.es. Aquesta aplicació permet una gestió avançada de les factures ja que permet tenir tot l'historial de clients i proveïdors i totes les factures emeses.

 

Quines dades ha de tenir la factura? Tornar al principitornar al principi

La factura a generar ha de tenir, com a mínim, les dades següents:

  • Dades de l'emissor
  • Correu electrònic de l'emissor: Permetrà a l'Ajuntament la comunicació per aquesta via, si existeix qualsevol problema amb la seva factura.
  • Dades del receptor: Al nostre sistema no és obligatori afegir els codis del DIR3. En cas que al vostre sistema sigui obligatori, el nostre codi DIR3 és: L01080765 pels tres apartats de: oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora.
  • Referència comptable proporcionada pel Servei Gestor és l'origen de la factura. Aquesta referència és obligatòria per tal de que l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms puguin tramitar la factura. Anirà allotjada al camp del xml de facturae:
Camp XML de Facturae

 

Els ítems corresponen a les línies de factura, una factura només pot imputar-se a una referència comptable.

A continuació es mostra un exemple d'on es pot incloure aquesta referència amb el programari proporcionat per Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques que trobareu en aquest enllaç.

Aquesta referència anirà inclosa, quan s'accedeix a afegir línies de factura, a l'espai següent:

On cal posar la referència comptable en el programari Facturae

Camp Ref.transacció, on cal posar la referència comptable en el programari Facturae.

 

Com es pot presentar una factura a l'Ajuntament d'Esparreguera? Tornar al principitornar al principi

A través de la bústia de lliurament: aquesta corporació disposa d'una bústia de lliurament de factures electròniques a través del servei e.FACT del Consorci AOC. Es podrà accedir a aquesta bústia des de la Seu electrònica. El servei e.FACT també disposa d'una adreça de correu electrònic hubefact@aoc.cat des d'on es poden lliurar.

 

Passos a seguir per a presentar una factura electrònica utilitzant la bústia de lliurament Tornar al principitornar al principi

Per presentar una factura electrònica a l'Ajuntament d'Esparreguera i els seus Organismes Autònoms utilitzant la bústia de lliurament caldrà seguir els passos següents:

  • Generació del fitxer XML o XSIG que conté la factura electrònica a presentar. Es pot utilitzar les eines descrites a l'apartat Quines dades ha de tenir la factura?.
  • Entrar al punt d'entrada de factures de l'Ajuntament d'Esparreguera que trobareu a la Seu electrònica i seleccionar l'opció Enviament de factures.
  • Enviament de factures
  • Seleccionar el fitxer de la factura (1) i afegir-lo a la llista de factures a enviar (2). El sistema permet, en un enviament, afegir més d'una factura. Un cop s'hagin introduït totes les factures a enviar cal seleccionar la opció Envia (3).
  • Opcions de la factura
  • En cas que la factura sigui correcta el sistema generarà un comprovant de registre de la factura i ho enviarà al proveïdor per correu electrònic.

 

Com es podrà modificar una factura? Tornar al principitornar al principi

La rectificació de factures entrades en format electrònic a l'Ajuntament d'Esparreguera i els seus Organismes Autònoms només es podrà fer de manera total (01 mètode íntegre). No es podran fer rectificacions parcials de factures electròniques.