Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 19/10/2021
Traducció automàtica

Polígon Can Sedó

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Mòdul de Tramitació Municipal

S'han trobat 21 tràmits del tipus cercat: ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Modificació no substancial de les característiques o del funcionament d’una activitat que ja disposi de la preceptiva autorització o llicència segons l’Annex II de la LPCAA. Es consideren no substancials aquelles modificacions d'u...
Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II de la Llei 20/...
La comunicació prèvia ambiental presentada a l'Ajuntament, acompanyada de la tota la documentació justificativa de compliment de la pròpia llei 20/2009, les normes sectorials, i la norma urbanística, acredita el compliment del règ...
Modificació de les característiques o del funcionament d’una activitat de les incloses en l’Annex III de la LPCAA (activitats que van tramitar una comunicació prèvia ambiental per a l’inici de l’activitat). Les modificacions de le...
Els establiments que fan pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing han de disposar d’una autorització sanitària de funcionament concedida per l’autoritat competent, amb caràcter previ a la seva activitat.
Quan se cesa en l'exercici d'una activitat cal comunicar-ho a l'Ajuntament mitjançant una instància. Cal tenir en compte que posteriorment NO ES PODRÀ DEMANAR UN CANVI DE TITULARITAT de l'activitat (s'iniciarà un nou expedient)....
Transmissió de la titularitat d'una activitat o instal·lació que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent. Aquesta transmissió de titular es fa mantenint les mateixes característiques o condicions de l’activitat que quan e...
La llicència de canvi d'ús d'un local a habitatge o d'un habitatge a local és necessària per legalitzar l'ús.
La llicència d'establiment no permanent desmuntable és la resolució de l'Ajuntament per mitjà de la qual autoritza les activitats de circs o similars, ubicades en un determinat espai amb subjecció a les condicions necessàries per...
Un habitatge d'ús turístic és aquell habitatge el propietari del qual el cedeix a tercers a canvi d'un preu, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any. Abans de començar l'activitat d'habitatge d'ús turístic cal...
El present tràmit és aplicable exclusivament a les següents activitats amb un aforament màxim de 150 persones: espectacles teatrals, espectacles d’audició, espectacles musicals, activitats de joc i apostes, i espectacles amb ús d’...
Per a les activitats econòmiques, incloses a l’annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. Tràmit aplicable a les activitats econòmiques classificades a dins de l'annex de la Llei 18/2...
Per a les activitats econòmiques, incloses a l’annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. Mitjançant la Comunicació d’inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb...
Sol·licitud per a consultar expedients en exercici del dret de consulta.La consulta s'exercirà en el dia i hora que senyalin els serveis municipals. En tot cas, es podrà limitar en funció de la disponibilitat dels serveis.
És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat dels serveis públics municipals a l'esmentada finca/establiment.
Aquest tràmit us permet sol·licitar l'autorització per a la instal·lació de casetes de venda d'articles pirotècnics en els espais públics.
La llicència d'establiment obert al públic és la resolució de l'Ajuntament per mitjà de la qual s'autoritza una activitat determinada o diverses activitats i les instal·lacions o part de les instal·lacions que ocupen, ubicades en...
És la llicència per instal·lar un rètol en un local comercial.
Els espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari són les que es realitzen esporàdicament en establiments oberts al públic que disposen de llicència, autorització o comunicació prèvia davant l’Administrac...
És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·icitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat o s’ha de sol·licitar conjuntament a la sol·licitud en les activitats sotmeses a Lli...