Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 19/10/2021
Traducció automàtica

Can Comelles 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Mòdul de Tramitació Municipal

S'han trobat 12 tràmits del tipus cercat: AJUTS SOCIALS

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social. Del 6...
Es tracta d'un complement de pensió adreçat als pensionistes de la modalitat no contributiva que acreditin que no tenen un habitatge en propietat i que resideixen habitualment en un habitatge de lloguer. El complement consisteix e...
La llei del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) regula la deducció per maternitat per fills menors de 3 anys de fins a 1.200 € anuals per cada fill nascut o adoptat en territori espanyol. Els contribuents del IRP...
Model normalitzat del Departament de Benestar Social i Família per a la presentació de documentació complementària d'expedients ja iniciats, a Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya: - Acreditació de la representaci...
És una prestació adreçada a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o están integrdes en una unitat de convivencia i careixen de recursos econòmics bàsic per cobrir les seves necessitats bàsiq...
Les pensions no contributives són uns ingressos econòmics mensuals que l'Estat garanteix a aquelles persones que no tenen recursos suficients per la seva subsistència i no poden acollir-se -per manca de cotització a la Seguretat S...
Amb aquestes prestacions l'Ajuntament vol pal•liar la situació de dificultat socioeconòmica de qualsevol persona o família empadronada a Esparreguera i contenir o evitar el seu empitjorament o el risc d'exclusió social. Amb aqu...
La renda garantida de ciutadania (ÇRGC) neix pe garantir que tots els ciutadans de Catalunya puguin fer-se càrrec de les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar o de convivenc...
És una prestació permanent de dret subjectiu, per a les persones que no poden atendre amb llurs ingressos les despeses pròpies del manteniment de la llar habitual, pel fet que el cònjuge, o el familiar fins al segon grau de consan...
El programa d’aliments de l’Ajuntament d’Esparreguera és un programa d’àmbit municipal que té per finalitat donar suport a la cobertura de les necessitats bàsiques - sobretot les d’alimentació- a les persones i les unitats de con...
Són prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge. La finalitat de les prestacions és possibilitar la permanència en l’habitatge de persones i famílies, per prevenir...
Procediment que s'obre per sol·licitar una subvenció en règim de concurrència competitiva destinades a finançar la quota de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) a famílies monoparentals. Cal esperar a la convocatòria anual per sa...