Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 19/10/2021
Traducció automàtica

El llobregat

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Mòdul de Tramitació Municipal

S'han trobat 17 tràmits del tipus cercat: DOCUMENTS, CERTIFICATS, REQUERIMENTS

El Registre Municipal de Testaments Vitals o de Voluntats Anticipades de l’Ajuntament d’Esparreguera possibilita que els vilatans i vilatanes d’aquest municipi, amb capacitat suficient, manifestin lliurement per escrit i dipositin...
És un certificat acreditatiu de la titularitat de béns mobles (vehicles) i immobles pels quals es tributi a Esparreguera. Un certificat és negatiu quan no consta patrimoni a nom d'aquesta persona.
Certificat signat pel tècnic redactor confirmant que les dades tècniques aportades tant es suport paper com en suport informàtic són coincidents.
És el certificat que s'emet per part de l'Ajuntament que acredita els serveis prestats en aquesta administració, com a empleats municipals.
Diligència que s'estén en una fotocòpia per fer constar que s'ha fet l'acarament i que és idèntica a l'original. Tipologia de documents: - Documents públics de l'ajuntament - Documents que s'adrecen a una Administració Públic...
Aquest tràmit permet a la persona la potestat de protegir la información de carácter personal a través de l'exercici dels seus drets que li atorga el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de i del Consell, de 27 d'abril de 2016, r...
Aquest tràmit permet sol·licitar tota mena de documentació administrativa que expedeixi i de què entengui l'administració o les autoritats municipals i que no estigui expressament tarifada a l'Ordenança 16 (PER EXPEDICIÓ DE DOCU...
Document que acredita a la data que se signa, que aquella persona és viva i donar fe de la residència en aquest municipi de la persona que està percebent algun tipus de pensió de l'estranger. L'Ajuntament no pot acreditar l'Est...
Aquest tràmit permet comunicar les dades bancàries. La persona física o jurídica titular del compte ha de ser la mateixa que la que figura com a beneficiària del pagament o de la devolució que escaigui, en el seu cas.
Model normalitzat per a la presentació de documentació complementària d'expedient que ja estiguin iniciats.
Sol•licitud d’informe d’un fet en el què hi hagi intervingut la Policia Local en un accident de trànsit
D'acord amb la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administracions Públiques, els documents que els interessats adrecin als òrgans de les Administracions Públiques podran presentar-se, entre d'altres: - En el registre ele...
Interposició mitjançant escrit de sol•licitud d’indemnització per lesions físiques o psíquiques o per danys materials patits per la/es persona/es interessada/es com a conseqüència del funcionament normal i anormal de les administr...
Les associacions són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més persones que s'uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d'interès general o particula...
Documentació requerida per la Gerència del Cadastre per tal de regularitzar situació de titularidad cadastral davant de les discrepàncies detectades en les dades que consten al cadastre immobiliari i a les declaracions de renda.
La representació és un mecanisme legal que permet que una persona actuï en nom d’una altra persona, d’acord amb l’article 5 de la Llei 19/2015. Per a formular sol•licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, in...
Sol•licitud d’informe d’un fet en el què hi hagi intervingut la Policia Local.