Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 08/12/2021
Traducció automàtica

Can Comelles 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Mòdul de Tramitació Municipal

S'han trobat 15 tràmits del tipus cercat: GENT GRAN I PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

Els perceptors de Pensió no Contributiva (PNC) estan obligats a presentar la DECLARACIÓ INDIVIDUAL DEL PENSIONISTA, d'acord amb l'article 149 del Reial Decret Leigslatiu 1/1994 de 20 de juny. On constin els ingressos de l’any ante...
Sol·licitud de devolució del dipòsit de garantia efectuat pel gaudi dels serveis de la Residència Can Comelles: - Servei de Residència Can Comelles - Servei de Centre de Dia de Can Comelles
Totes ler persones que tenen una invalidesa permanent de la seguretat social poden demanar la homologació del 33% de la discapacitat.
El Programa de termalisme social consisteix en estades d'entre 10 a 12 dies en règim de pensió completa, per a persones que pel seu estat de salut necessitin el tractament en un balneari. https://www.imserso.es/imserso_01/envej...
Aquest Programa de vacances, que es convoca anualment i té la voluntat de facilitar a la gent gran amb menys recursos, o que viu més allunyada, l'accés a aquests viatges i als seus avantatges socials, mantenint, al mateix temps, l...
La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sens...
El reconeixement de discapacitat és el document administratiu que acredita legalment el grau de discapacitat. Aquest document facilita l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar el...
Qui té reconegut un grau de discapacitat i pateix un agreujament i/o nova malaltia, pot sol·licitar, un cop transcorreguts dos anys del reconeixement inicial, la revisió del grau concedit. En cas d'empitjorament per causa sobrevin...
Servei d'atenció domiciliària de suport a les persones per a possibilitar la seva permanència a la llar i a l'entorn social. Afavorint i potenciant l'autonomia personal i la seva xarxa relacional. Serveis: - Ajuda a la llar, p...
El Teleassistència és una prestació de servei garantida, de la cartera de serveis socials, de servei bàsic i constitueix una modalitat del servei d’atenció domiciliària. Es tracta d'un servei que garanteix la seguretat i dóna tra...
La Targeta acreditativa de la discapacitat permet acreditar de forma àgil i pràctica, davant de terceres persones, el grau de discapacitat a fi de facilitar l'accés als recursos i serveis vinculats a què es tinguin dret en l'àmbit...
Quan la persona que vol sol·licitar el reconeixement de la situació de dependència ja té una resolució d’una altra comunitat autònoma, no ha de presentar una nova sol·licitud a Catalunya, sinó que ha de sol·licitar un trasllat d’e...
Les persones amb mobilitat reduida i reconeguda poden sol·licitar targeta d'aparcament individual que els habilita per aparcar a les zones destinades a aquest col·lectiu. Modalitats: Titular conductor: El conductor és qui té reco...
És una targeta d'aparcament provisional per a situacions en que la persona es troba en una situació de salut terminal. Atès que la situació de la persona sol·licitant s'entén com a terminal, la targeta d'aparcament només té una...