Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 08/04/2020
Traducció automàtica

Detall Campanar

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

En data 14 de març de 2020, es va aprovar el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària del COVID-19, establint per un termini inicial de 15 dies un seguit de mesures per combatre la situació d'emergència de salut pública derivada del virus SARS Cov-2, prorrogat pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març, fins les 00.00 del dia 12 d'abril de 2020.

La Disposició addicional tercera de l'esmentat RD 463/2020, de 14 març, estableix la suspensió i la interrupció dels terminis administratius per a tots els tràmits i procediments de tot el sector públic.

Per tant, abans de formalitzar qualsevol petició o tràmit valoreu la urgència del mateix, tenint en compte sempre que els terminis de tramitació es troben suspesos.

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Mòdul de Tramitació Municipal

S'han trobat 7 tràmits del tipus cercat: OBRES

Aquest tràmit té per objecte la transmissió d'una llicència urbanística o títol habilitant atorgat per aquest Ajuntament prèviament. Amb aquest canvi el sol·licitant esdevé el nou titular de la llicència objecte de canvi, és a...
Estan subjectes a intervenció administrativa tots els actes d'edificació i ús del sol que es realitzin a Esparreguera. La intervenció administrativa pot ser: Comunicació prèvia, comunicación prèvia d'obres amb projecte i llicència...
Sol·licitud de devolució de les fiances dipositades per tal de garantir el correcte abocament de les runes, terres en abocador autoritzat i possibles desperfectes a la via pública.
Permís que s'ha de demanar per poder instal·lar grues torre i elevadors per a la construcció.
Es consideren obres majors aquelles actuacions d'edificació, ús o transformació del sòl o del subsòl que no tinguin la condició d'obra menor, ni estiguin subjectes a règim de comunicació prèvia. Les reformes que impliquin la tran...
Aquest tràmit us permet sol·licitar la primera ocupació d’un edifici de nova construcció o que hagi estat objecte de modificació substancial o d’ampliació.
L'Ajuntament concedeix pròrrogues a les llicències d'obres que encara no han caducat i que no podràn complir el termini donat. En el cas de que l'obra ja hagi caducat s'ha de sol·licitar una nova llicència.