Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 19/10/2021
Traducció automàtica

Can Comelles 097

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Mòdul de Tramitació Municipal

S'han trobat 7 tràmits del tipus cercat: OBRES

Aquest tràmit té per objecte la transmissió d'una llicència urbanística o títol habilitant atorgat per aquest Ajuntament prèviament. Amb aquest canvi el sol·licitant esdevé el nou titular de la llicència objecte de canvi, és a...
Estan subjectes a intervenció administrativa tots els actes d'edificació i ús del sol que es realitzin a Esparreguera. La intervenció administrativa pot ser: Comunicació prèvia, comunicación prèvia d'obres amb projecte i llicència...
Sol·licitud de devolució de les fiances dipositades per tal de garantir el correcte abocament de les runes, terres en abocador autoritzat i possibles desperfectes a la via pública.
Permís que s'ha de demanar per poder instal·lar grues torre i elevadors per a la construcció.
Es consideren obres majors aquelles actuacions d'edificació, ús o transformació del sòl o del subsòl que no tinguin la condició d'obra menor, ni estiguin subjectes a règim de comunicació prèvia. Les reformes que impliquin la tran...
Aquest tràmit us permet sol·licitar la primera ocupació d’un edifici de nova construcció o que hagi estat objecte de modificació substancial o d’ampliació.
L'Ajuntament concedeix pròrrogues a les llicències d'obres que encara no han caducat i que no podràn complir el termini donat. En el cas de que l'obra ja hagi caducat s'ha de sol·licitar una nova llicència.