Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 19/10/2021
Traducció automàtica

Vista 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Mòdul de Tramitació Municipal

S'han trobat 24 tràmits del tipus cercat: TAXES, IMPOSTOS, PREUS PÚBLICS, BONIFICACIONS, EXEMPCIONS I REDUCCIONS

Aquest tràmit pemet sol·lciitar les bonificacions que s'estableixen a l'ordenança 18, reguladora de la Taxa per Llicències o la compravacó d'Activitats comunicades en matèria d'urbanisme. La liquidació s'emetrà i l'interessat haur...
L’Ordenança Fiscal núm 26 contempla bonificacions a les quotes del servei en concepte de: família nombrosa, familia monoparental, jubilat o pensionista, discapacitat, procedent de països víctimes de conflictes armats, aturat o ger...
Presentació d'un escrit on s'exposen els aguments que fonamenten la petició de devolució de taxes i/o tributs locals ingressats a l'Ajuntament.
L'Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, estableix, en el seu article 5è, punt 3r, que gaudiran d'una reducció del 10% de la taxa tots els subjectes passius per...
L'Ordenança reguladora de la taxa estableix en el seu article 5è, punt 5, que gaudiran de la reducció del 100% de la taxa aquells constribuents que s'hagin donat de baixa en el padró municipal per un período mínim d'un any, per mo...
L'Ordenança reguladora de la taxa estableix en el seu article 5è, punt 4t, que gaudiran de la reducció del 100% de la taxa aquells contribuents jubilats, pensionistes, aturats i altres subjectes passius d'escassa capacitat económi...
Aquest tràmit permet sol·licitar una bonificació a la taxa de les escombraries a tots els subjectes passius per recollida domiciliària, que portin els residus municipals no ordinaris a la deixalleria municipal.
Aquest tràmit permet sol·licitar les exempcions de la Taxa d'Escombraries per escassa capacitat econòmica
En les respectives ordenances reguladores de l'ocupació de la via pública, ja sigui amb mercaderies, materials de construcció, bastides etc... i de l'ocupació del subsòl, sòl i volada, no es contempla més exempció que en casos con...
Si desitja que l'ORGT es posi en contacte amb vostè per fer un tràmit o una consulta, empleni les dades del formulari i des de l'oficina gestora es posaran en contacte.
Els habitatges de protecció oficial gaudiran d'una bonificació del 50% durant el termini de 3 anys comptats des de l'exercici següent al d'atorgament de la qualificació definitiva. La bonificació es concedirà a petició de l'inter...
Bonificació del 25% dela quota íntegra de l'IBI amb un màxim de 300€ any, durant un màxim de cinc anys., en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar ob...
El tràmit permet comunicar a l'Ajuntament un canvi de titular del rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI).
L'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, estableix en el seu article 6è.3 una bonificació del 95% en la quota de l'impost per obres d'incorporació de sistemes per a l'aprofitam...
L'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, estableix en el seu article 6è.4 una bonificació del 50% en la quota de l'impost corresponent a les obres realitzades en habitatges de...
L'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, estableix en el seu article 6è.1 una bonificació del 95% en la quota de l'impost corresponent a les obres necessàries per a la rehabili...
L'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, estableix en el seu article 6è.4 una bonificació del 90% en la quota de l'impost corresponent a les obres que afavoreixin les condicion...
Aquest tràmit permet sol·licitar l'exempció de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per a vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat.
Aquest tràmit permet sol·lciitar una bonificació del 75% de la quota de l'impost per a vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte.
El tràmit permet sol·licitar una bonificació del 75% de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de vehicles amb antiguitat superior a 25 anys. L'antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta...
Sol·licitud d'exempció de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de vehicles agrícoles (tractors, remolcs i semirremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d'inspecció agrícola). Un vehicle especial agrícola és un vehicle a...
El tràmit permet sol·licitar una bonificació de fins el 100% de l'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA dels vehicles considerats de caràcter històric pel Regalment de Vehicles Hìstòrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol. El carà...
L'Ordenança Fiscal núm. 4 estableix en el seu article 5è que estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions realitzades amb ocació de la dació en pagament de l'habit...
Presentació d'un escrit on s'exposen els argument que fonamenten el recurs de reposició contra les liquidacions de taxes i/o tributs locals.