Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Divendres 05/06/2020
Traducció automàtica

Can Tobella

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

En data 14 de març de 2020, es va aprovar el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària del COVID-19, establint per un termini inicial de 15 dies un seguit de mesures per combatre la situació d'emergència de salut pública derivada del virus SARS Cov-2, prorrogat pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març, fins les 00.00 del dia 12 d'abril de 2020.

La Disposició addicional tercera de l'esmentat RD 463/2020, de 14 març, estableix la suspensió i la interrupció dels terminis administratius per a tots els tràmits i procediments de tot el sector públic.

Per tant, abans de formalitzar qualsevol petició o tràmit valoreu la urgència del mateix, tenint en compte sempre que els terminis de tramitació es troben suspesos.

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Mòdul de Tramitació Municipal

S'han trobat 7 tràmits del tipus cercat: URBANISME I TERRITORI

Adquisició del/s sector/s de la cartografía digital.
Obtenció de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris a escala.
Document expedit per l'Ajuntament on consta que, en aquells supòsits previstos per la llei, no és necessari sol·licitar la llicència de parcel·lació d'un terreny.
Denúncies de possibles infraccions urbanístiques que es detectin en obres que s'estiguin realitzant a la ciutat.
Llicència per passar d'una divisió vertical a una divisió horitzontal en una finca. Propietat vertical vol dir que registralment tot l'edifici és una única unitat. Propietat horitzontal significa que registralment l'edifici està d...
Aquesta permet dividir un terreny en dues o més porcions, modificar els límits entre dues parcel·les o realitzar permutes de superfície i és necessària per tal de poder formalitzar l’escriptura pública de segregació i la posterior...
El tipus d'informació urbanística, que s'emet certificada, es refereix a: - situació urbanística d'una finca (art. 99 TRLU) - serveis urbanístics existents en una finca - característiques físiques de terrenys o edificacions La...