Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Divendres 07/08/2020
Traducció automàtica

Camp de futbol del C.E.Esparreguera

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Activitats econòmiques

Comunicació prèvia d’obertura (activitats econòmiques de baix risc)

Tramitar en línia

Aquest tràmit és aplicable a les activitats incloses en l’annex II de la Llei 16/2015 de simplificació administrativa. La presentació de la comunicació prèvia faculta per iniciar, en el mateix moment de la presentació, l'exercici material de l'activitat comunicada, sempre i quan s'acrediti el compliment de la normativa vigent (urbanística, prevenció d'incendis i ambientals) i s’aporti la totalitat de la documentació. En cas d’haver de realitzar obres per adequar el local o establiment, la corresponent sol·licitud de llicència d’obres o comunicació prèvia d’obres haurà d’aportar el projecte d’activitats, per tal de tramitar conjuntament les obres i les activitats en un expedient únic.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança núm. 19: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

-Comprovació de la Declaració Responsable i/o de la documentació tècnica aportada per l'interessat, en relació a activitats afectades per normativa d'incendis, de sorolls, vibracions, accessibilitat, aigües residuals i altres competències municipals. Preu: 309,50 €

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost i la 1a semana de setembre que no s'obre els dissabtes)

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

• Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
• L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
• Disposar del projecte tècnic de l’activitat (3 exemplars), redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.
• Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
• Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, declaració responsable en matèria de salut alimentària o el que correspongui.
• En cas que l’activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010, de forma prèvia a fer la comunicació cal:
a. Obtenir l’informe previ en matèria d’incendis
b. Un cop es rebi l’informe previ en matèria d’incendis, s’haurà de contactar amb una entitat col•laboradora de l’Administració per tal d’obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d’incendis.
• Haver fet el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

De conformitat amb el que disposa l'article 6.3 de la Llei 16/2015, l'Administració podrà efectuar la comprovació, control i inspecció dins de les seves facultats atribuïdes. S’esposa textualment “En el cas que la normativa aplicable exigeixi determinats requisits per a l’inici o per a l’exercici de l’activitat econòmica, una vegada presentada la comunicació prèvia corresponent o la declaració responsable d’estar al corrent del compliment dels requisits, l’Administració pública competent, en virtut de les seves potestats administratives de verificació, control i inspecció, pot comprovar en qualsevol moment que es compleixen els dits requisits i la normativa sectorial aplicable.”

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant legal degudament autoritzat/da o acreditat/da.

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

Termini màxim de tramitació règim de comunicació.

-Efectes del silenci:

-No s'aplica

- Documentació requerida:

• Projecte tècnic signat per un tècnic competent (3 exemplars).

• La certificació lliurada pel personal tècnic competent (que, si escau, ha d’ésser el director o la directora de l’execució del projecte), que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte o a la documentació tècnica presentats, i que es compleixen tots els requisits ambientals.

• En cas que els documents anteriors no estiguin visats, document acreditatiu del requisit d’incorporació al col•legi professional corresponent, d’acord amb la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

• La totalitat de la documentació tècnica anterior en format digital i en format paper, signades corresponentment, i el certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper consignada pel tècnic redactor (certificat descarregable del catàleg de tràmits).

• Si s’escau, certificacions ambientals específiques favorables establertes en les normes sectorials o ordenances (generació de residus, autoritzacions d’abocament d’aigua, emissions de gasos o fums, llums a l’exterior en horari nocturn, soroll o vibracions, etc.).

• Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (annexos 1 i 2).

• Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011.

• Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic no municipal, si escau.

• Còpia del DNI/NIE del sol·licitant, i còpia del DNI/NIE del representat i l’autorització del primer si és el cas.

• Còpia de l’autoliquidació prèviament pagada.

-Normativa que afecta el tràmit:

LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: