Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 16/01/2022
Traducció automàtica

Detall Campanar

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Destacats

Representacio (apoderament, revocacio i renuncia)

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

La representació és un mecanisme legal que permet que una persona actuï en nom d’una altra persona, d’acord amb l’article 5 de la Llei 19/2015.
Per a formular sol•licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, s’haurà d'acreditar la representació.
Per als actes i gestions de simple tràmit, la representació es presumirà.
En aquest sentit es podria concloure que existeixen tres tipus de representació:
- Representació legal: quan és una capacitat pròpia del representant, que la pot acreditar fefaentment. Ex. administradors únics d’empreses i presidents d’associacions.
- Representació voluntària: quan la persona representada, conegut com a poderdant, manifesta i deixa constància de la seva voluntat de ser representat en determinades actuacions per una tercera persona.
- Representació presumpta: quan la capacitat de representació es pot presumir en actes i gestions de simple tràmit.
La representació es podrà acreditar qualsevol mitjà vàlid en Dret que permeti tenir constància fidedigna de la seva existència (escriptura pública, certificat del secretari de l’entitat, etc). No obstant, la representació es podrà acreditar també pels següents mitjançant:
- apoderament apud acta per compareixença personal davant del funcionari/a (Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Esparreguera)
- apoderament per compareixença electrònica a la seu electrònica del web l’Ajuntament d’Esparreguera
La nova llei de procediment (39/2015) preveu també que les administracions públiques poden habilitar amb caràcter general o específic persones físiques o jurídiques autoritzades per realitzar determinades transaccions electròniques en representació dels interessats. L’habilitació ha d’especificar les condicions i obligacions a què es comprometen.

Preus per gaudir del servei:
Gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia


Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Qui el pot demanar:
- Representació legal: qualsevol representant de persona jurídica legalment designat (administradors empreses, presidents entitats, etc)
- Representació voluntària: qualsevol persona, física o jurídica, que vulgui autoritzar a una altra, persona física o jurídica, per a la realització de tràmits

Quan es pot demanar:
En qualsevol moment.

Termini de resolució: (Temps màxim de resposta)
No requereix resolución

Efectes del silenci: (Positiu o negatiu)
No es produeix silenci

Requisits:
És possible formular atorgament de poders per a la realització de tràmits de les següents formes:
1. Per Internet, mitjançant l’ús de signatura electrònica.

Aquesta opció permet a qualsevol persona apoderar una tercera persona per tal que aquest últim (l'apoderat) pugui realitzar per Internet, amb el seu propi certificat electrònic, qualsevol dels tràmits i actuacions pels quals s’habiliti, en representació de qui ha atorgat el poder (el poderdant).

2. Per compareixença personal de qui confereix els poders (poderdant) en l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Esparreguera.

3. Mitjançant Document públic o Document privat amb signatura legitimada notarialment, presentat davant l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Esparreguera.

En tots els casos el document d'acreditació de l'apoderament haurà de ajustar-se al contingut recollit en el formulari Representació.

Documents que cal aportar: (Detallar els documents que cal aportar per iniciar el tràmit)
Si es tracta de representant legal:

còpia fidedigna de l’escriptura o document constitutiu de la persona jurídica o entitat
còpia del document públic del seu nomenament de càrrec o administrador
còpia del DNI (persona física) i del CIF (persona jurídica) Només tramitació presencial

Si es tracta de representant voluntari:
còpia del DNI (persona física) i del CIF (persona jurídica). Només Tramitació presencial

Com tramitar-ho:
- Presencialment: a les dependències de l'OAC
- Telemàticament: www.esparreguera.cat/seuelectronica/
Formularis associats: ( Instància o sol•licitud específica requerida per iniciar el tràmit, si és el cas.)
 Representació
 Revocació representació
 Renúncia representació
Normativa que afecta al tràmit:
Articles 5 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: