Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 06/05/2021
Traducció automàtica

Piscina estiu

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Taxes, impostos, preus públics, bonificacions, exempcions i reduccions

Escombraries - bonificacio per baixa padró per qüestions de salut

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

L'Ordenança reguladora de la taxa estableix en el seu article 5è, punt 5, que gaudiran de la reducció del 100% de la taxa aquells constribuents que s'hagin donat de baixa en el padró municipal per un período mínim d'un any, per motius de salut del propi subjecte passiu, sempre que ho sol·licitin i compleixin les condicions establertes.

Preus per gaudir del servei:
GRATUIT

Ubicació on té lloc el servei:
Organisme de Gestió Tributària (ORGT)
C. Barcelona, 19
08292 Esparreguera

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

HORARI ORGT
De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda.


HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
Sol·licitar la reducció tot aportant document que acrediti mèdicament i suficient de l'estat de salut del subjecte passiu.

Aquesta reducció no s'aplicarà en cas que l'immoble s'hagi llogat a un altre subjecte passiu.

Termini de presentació: fins el 31 de març de l'any corrent.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l’OAC O A L'ORGT

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

Els subjectes passius de la taxa de recollida de residus domiciliaris que, durant un período mínim d'un any, hagin causat baixa en el padró municipal d'habitants per motius de salut del propi subjecte passiu.

-Quan es pot demanar:

Abans del 31 de març de l'exercici en què hagi de tenir efectivitat la reducció.

-Termini de resolució:

El termini màxim de resolució serà de 6 mesos.

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal portar:

- Document que acrediti suficientment l'estat de salut del subjecte passiu (certificat o informe mèdic).

-Normativa que afecta el tràmti:

Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipals.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: