Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 06/05/2021
Traducció automàtica

Can Comelles 097

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Taxes, impostos, preus públics, bonificacions, exempcions i reduccions

Escombraries - bonificació per escasa capacitat econòmica

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

L'Ordenança reguladora de la taxa estableix en el seu article 5è, punt 4t, que gaudiran de la reducció del 100% de la taxa aquells contribuents jubilats, pensionistes, aturats i altres subjectes passius d'escassa capacitat económica, sempre que ho sol·licitin i compleixin els requisits establerts.

Preus per gaudir del servei:
GRATUIT

Ubicació on té lloc el servei:
Organisme de Gestió Tributària (ORGT)
C. Barcelona, 19
08292 Esparreguera

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

HORARI ORGT
De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda.


HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
Cal complir les següents condicions:

- Estar empadronat en l'habitatge on se sol·licita l'exempció.

- El conjunt d'ngressos de l'any anterior en què se sol·licita la reducció de la unitat de conviència (segons el padró municipal d'habitants) hauran de ser iguals o inferiors al barem següent:

a) Sol·licitant empadronat sol: salari mínim interprofesional.
b) Per cada persona de més que hi convisqui i tingui rendes, s'afegirà un 15% fins a un màxim del 45% sobre el salari mínim interprofessional vigent en l'any en què se sol·lciita l'acreditació.

En el cas de jubilats i pensionistes, aquesta reducció, o la que es prevegui en l'Ordenança fiscal corresponent a l'any en qüestió, es mantindrà en exercicis successius mentre aquests reuneixin els requisits que s'hi estableixin.

S'adverteix al beneficiari d'aquesta reducció que està obligat a comunicar qualsevol modificació de les condicions o requisits exigibles per a la seva aplicació.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l’OAC O A L'ORGT

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

Aquells subjectes passius de la taxa que tinguin uns ingresos iguals o inferiors al SMI en l'any anterior del què se sol·licita. En cas de conviure amb més persones que obtinguin rendes: s'afegirà un 15% fins a un màxim del 45% sobre el SMI vigent en l'any que se sol··licita.

-Quan es pot demanar:

Abans del 31 de març de l'exercici en què hagi de tenir efectivitat la reducció.

-Termini de resolució:

El termini màxim de resolució serà de 6 mesos.

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal portar:

- Document acreditatiu del compte bancari on s'ha de transferir la quota reduïda, en cas que s'hagi satisfet.

- Documentació acreditativa dels ingresos del sol·licitant i de qui hi convisqui, de l'any anterior al que es fa la sol·licitud:

Fotocòpia de la declaración de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, individual o conjunta, en el cas que vinguin obligats a presentar-la, de l'any anterior en el que se sol·liciti la reducció.

En cas de no estar obligat a la presentación de l'IRPF, autorització per poder demanar certificat acreditatiu a l'Agència Tributària. En aquest cas, la reducció resta condicionada a la indicada certificació de no obligat a l'impost.

En cas de pensionistes i/o persones sense ingresos, certifricat emès per l'Institut Nacional de la Seguretat Social o altre Organisme Públic de l'import de la/s pensió/ns o bé certificat de no rebre cap quantia o autorització per poder demanar certificat acreditatiu a la Tresoreria de la Seguretat Social.

En cas d'aturats, carnet de desocupació amb segell al corrent i certificació acreditativa de la prestació d'atur o d'haver exhaurit la prestació o autorització per poder demanar certificació acreditativa a la Tresoreria de la Seguretat Social.

En cas de treballadors/es per compte d'altri, el full de salari corresonent al mes anterior a la sol·licitud o autorització per poder demanar certificat acreditatiu a la Tresoreria de la Seguretat Social.

En cas de treballadors/es autònoms/es, document del darrer pagament fraccionat de l'IRPF o autorització per poder demanar certificat acreditatiu a la Tresoreria de la Seguretat Social.


-Normativa que afecta el tràmti:

Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipals.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: