Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 06/05/2021
Traducció automàtica

Can Comelles 097

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Taxes, impostos, preus públics, bonificacions, exempcions i reduccions

Icio (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) - bonificació energia solar

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

L'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, estableix en el seu article 6è.3 una bonificació del 95% en la quota de l'impost per obres d'incorporació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la carresponent homologació de l'Administració competent.

Preus per gaudir del servei:
GRATUIT

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
La bonificació prevista s'aplicarà sobre el valor del sistema d'aprofitament tèrmic o elèctric.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l’OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

Les persones titulars de les obres o bé un/a representant degudament autoritzat/da

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

El termini màxim de resolució és de 6 mesos

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal aportar:

Document que acrediti la inclusió de col·lector que disposi de la corresponent homologació de l'Administració competent.


-Normativa que afecta el tràmit:

Ordenança fiscal núm. 5 de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: