Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 06/05/2021
Traducció automàtica

Polígon Can Sedó

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Taxes, impostos, preus públics, bonificacions, exempcions i reduccions

Plusvalua (impost sobre increment de valor dels terrenys naturalesa urb.) - exempció dació en pagam.

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

L'Ordenança Fiscal núm. 4 estableix en el seu article 5è que estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions realitzades amb ocació de la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera profesional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual en que concorrin els requisits anteriors, realitzades en procediment d'execució notarial o judicial.

Preus per gaudir del servei:
GRATUIT

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina de Gestió Tributària (ORGT).-
C. Barcelona, 19

CITA PRÈVIA

Horari dins el que té lloc el servei:
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia


HORARI ORGT

De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
No será d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el momento de poder evitar la transmissió de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es pressumirà el compliment d'aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a practicar la liquidació tributària corresponent.

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residencia on hagi figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys.

Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006, de 28 de noviembre, de l'Impost sobre lea renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

La concurrència dels requisits previstos anteriorment s'acreditarà pel transmetent davant l'Ajuntament.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Com tramitar-ho:

Adreçar-se a l'ORGT. c Barcelona, 19 (CITA PRÈVIA)

-Qui el pot demanar:

Les persones transmitents de l'habitatge habitual amb ocasió de la dació en pagament o en procediment d'execució hipotecaria notarial o judicial

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

El termini màxim de resolució és de 6 mesos

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal aportar:

document transmissió habitatge


-Normativa que afecta el tràmit:

Ordenança fiscal núm. 4 de l'Impost sobre Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: