Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Divendres 20/09/2019
Traducció automàtica

Faroles Plaça Esglèsia

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Destacats

Subvencio quota de l'ibi a families monoparentals

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Procediment obert de sol·licitud de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a finançar la quota de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) a famílies monoparentals.

Període de presentación: Del 28/08/2019 al 25/09/2019

Preus per gaudir del servei:
Gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost i 1a setmana de setembre en que no s'obre els dissabtes)

Condicions per gaudir del servei:
Requisits:

Podran ser beneficiàries/aries d'aquestes subencions les persones físiques en les que concorri la situación que fonamenta el seu atorgament sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencions i que compleixin els requisits següents:

a) Ésser titular de familia monoparental, segons normativa vigent a la data de meritació de la quota subvencionada de l'impost sobre béns immboles, és a dir a 1 de gener.
b) Estar empadronat al municipi d'Esparreguera en la data de meritació de la quota subvencionada.
c) Esser subjecte passiu de l'impost sobre béns immboles pel seu habitatge habitual en la data de meritació de la quota subvencionada. S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants.
d) No tenir deutes amb l'Ajuntament, la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.

La concurrencia d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentación dels documents que s'indiquen a l'article 6è.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da

-Quan es pot demanar:

Del 28/08/2019 al 25/09/2019

-Termini de resolució:

3 mesos

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal aportar:

1) Fotocòpia del DNI, carta verda o NIE de la persona sol·licitant, i en cas que la presentación sigui efectuada per representant legal, també fotocòpia del DNI del/la representant legal, també fotocòpia del DNI del/la representant legal i del document acreditatiu dels poders que ostenta.
2) Fotocòpia del títiol vigent de familia monoparental.
3) Fotocòpia del rebut anual de l'IBI o del document que permeti acreditar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referencia cadastral.
4) Declaració responsable signada, segons model normalitzat, en la qual es posi de manifest per la persona sol·licitant d'estar al corrent de les obligacions tributàriaries amb l'Ajuntament d'Esparreguera, la resta d'administracions i amb la SS, i la concurrencia dels requisits per poder obtener la condició de beneficiari/aria d'acord amb l'artlce 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
5) L'imprès de dades bancàries, signat i amb el segell de validació de l'entitat bancària del compte en el qual es desitja percebre la subvenció.

-Normativa que afecta el tràmit:

Ordenança no fiscal núm. XXVI reguladora de l'atorgament d'ajuts econòmics a famílies monoparentals per a la quota de l'Impost sobre Béns Immobles de l'Ajuntament d'Esparreguera.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: