Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Divendres 27/11/2020
Traducció automàtica

Detall Campanar

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Destacats

Ibi (impost bens immobles) - subvencio quota a families monoparentals

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Procediment que s'obre per sol·licitar una subvenció en règim de concurrència competitiva destinades a finançar la quota de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) a famílies monoparentals.

Cal esperar a la convocatòria anual per saber el termini de presentació de la sol·licitud.

Termini: del 19 d'octubre al 13 de novembre 2020

Preus per gaudir del servei:
GRATUÏT

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (planta d'accés a l'Ajuntament)

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

Cal demanar cita prèvia

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda.

Condicions per gaudir del servei:
Requisits:

Podran ser beneficiàries les persones físiques en què concorri la situació que fonamenta el seu atorgament sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i que compleixin els requisits següents a més dels que pugui incorporar la convocatòria anual:

a) Ésser titular de família monoparental, segons normativa vigent a la data de meritació de la quota subvencionada de l'impost sobre béns immobles (1 de gener).
b) Estar empadronat al municipi d'Esparreguera en la data de meritació de la quota subvencionada.
c) Ésser subjecte passiu de l'Impost sobre Béns Immobles pel seu habitatge habitual en la data de meritació de la quota subvencionada. S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants.
d) No tenir deutes amb l'Ajuntament, la resta d'Administracions ni amb la Seguretat Social.

La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

-Quan es pot demanar:

Dins el termini que fixi cada convocatoria

2020: Del 19 d'octubre al 13 de novembre de 2020.

-Termini de resolució:

3 mesos

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal aportar:

1) Fotocòpia del DNI, carta verda o NIE de la persona sol·licitant, i en cas que la presentació sigui efectuada per representant legal, també fotocòpia del DNI del/la representant legal, també fotocòpia del DNI del/la representant legal i del document acreditatiu dels poders que ostenta.
2) Fotocòpia del títol vigent de família monoparental.
3) Fotocòpia del rebut anual de l'IBI o del document que permeti acreditar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
4) Declaració responsable signada, segons model normalitzat, en la qual es posi de manifesta per la persona sol·licitant d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Esparreguera, la resta d'administracions i amb la SS, i la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord amb l'article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
5) L'imprès de dades bancàries, signat i amb el segell de validació de l'entitat bancàries del compte en el qual es desitja percebre la subvenció.

- Normativa que afecta al tràmit:

Ordenança no fiscal núm. XXVI reguladora de l'atorgament d'ajuts econòmics a famílies monoparentals per a la quota de l'Impost sobre Béns Immobles de l'Ajuntament d'Esparreguera.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: