Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 08/12/2021
Traducció automàtica

cap1

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Destacats

Alta al padro municipal d'habitants

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten totes les persones que resideixen al municipi. L'empadronament és obligatori.

Preus per gaudir del servei:
Gratiït

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de s/4 de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
1.- Qualsevol persona major d'edat o major de 16 anys emancipada, que resideixi a Esparreguera
2.- Representant degudament autoritzat (en el supòsit d'acudir personalment a l'OAC)
3.- Menors: pare/mare/tutor

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
PRESENCIALMENT
Documentació a aportar
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (ORIGINAL)
1. ESPANYOLS. DNI o passaport (o carnet de conduir) de tots els membres del nucli familiar.
2. ESTRANGERS COMUNITAT EUROPESA: Tarjeta de Residencia o Certificat d'inscripció al Registre d'Estrangers Europeus o passaport o Document d'Identitat del país, de tots els membres del nucli familiar.
3. ESTRANGERS NO COMUNITARIS: Passaport o tarjeta de residencia de tots els membres del nucli familiar.
4. MENORS: Document identificatiu i llibre de familia o passaport compartit o extracte literal de naixement.
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L'HABITATGE (original)
1.- Escriptura de propietat o còpia simple o rebut de l'IBI (s no és posible la comprovació telemática del títol de propietat) o contracte de lloguer vigent acompanyat de l'últim rebut pagat o l'últim rebut de qualsevol subministrament a nom peticionari, depenent del cas.
2.- Si l'interessat no és el titular de l'immoble, caldrà autorització del titular i fotocòpia del DNI del autoritzant.
3.- Em cas d'habitatge col·lectiu, certificat del director/a del centre.
ALTA AL PADRÓ DE PERSONA DIFERENT A LA INTERESSADA:
1.- Autorització degudament signada
2.- Original del DNI de la persona que s'ha d'empadronar.
EMPADRONAMENT MENORS
1. En el supòsit d'empadronament de menors amb només un dels progenitors o amb persones diferents a aquests:
- Sentencia judicial on consti l'atribució de guarda i custodia, o bé,
- En cas de custodia compartida: Sentencia judicial i/o autorització de l'altre progenitor.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: