Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 27/05/2020
Traducció automàtica

La Passió

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Destacats

Ajut pagament lloguer minimitzar impacte covid-19

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Ajut per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual.
Per a obtener els ajuts s'ha d'acreditar estar en situación de vulnerabilitat econòica social sobrevinguda a conseqüènia del COVID-19( haver patit un ERTO o una retallada d sou a conseqüència del COVID-19TERMINI: DEL 19 DE MAIG DE 2020 AL 30 DE SETEMBRE DE 2020

Preus per gaudir del servei:
Gratuit

Ubicació on té lloc el servei:
Per a informació:

Adreçar-se a:

Serveis Socials:

Tel. 93 708 02 10
correu electrònic: serveissocials@esparreguera.cat
Whatsapp: 607 68 00 82

Consell Comarcal Baix Llobregat:

Tel. 93685 24 00 extensió 510
correu electrònic: habitatge@elbaixllobregat.cat

Agencia de l'Habitatge de Catalunya:
tel. 900 922 841
correu electrònic: agenciahabitatge@gencat.cat.

Condicions per gaudir del servei:
4. REQUISITS
Per poder obtenir els ajuts, s’ha d’acreditar estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19 mitjançant el compliment de tots els requisits següents:
• Que la persona llogatera o qualsevol dels membres de la unitat familiar passi a estar en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.
• Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol•licitud de l’ajut no siguin superiors a:
o Amb caràcter general, el límit de 3 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (en endavant, IPREM) (1.613,52 €).
o Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM (53’78€) per cada fill/a a càrrec a la unitat familiar.
o En el cas d’unitat familiar monoparental l’increment aplicable serà de 0,15 vegades l’IPREM (80’67 €) per cada fill/a.
o Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM (53’78€).per cada persona gran de 65 anys membre de la unitat familiar
o En el cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat igual o superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti de forma permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 4 vegades l’IPREM (2.151’36 €), sense perjudici dels increments acumulats pe fill/a a càrrec especificats en l’apartat anterior.
o En el cas que la persona obligada a pagar la renda de lloguer sigui una persona amb paràlisis cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel•lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o una persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditament a la persona o al seu cuidador per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 5 vegades l’IPREM (2.689’20 €).
• Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
• Tenir la residència legal a Catalunya
• Que la persona sol•licitant sigui titular d'un contracte de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual.
• Que la persona sol•licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020
• Que l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui com a màxim de de 900 euros
• Que els membres de la unitat familiar compleixin les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social
• Que la persona sol•licitant no estigui sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Telemàticament:

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagament-del-lloguer

Presencialment a l'OAC, demanar cita prèvia)

DOCUMENTACIÓ:
Documentació relativa al contracte d’arrendament i a la unitat familiar:
• El contracte de lloguer a nom de la persona sol•licitant
• Llibre de família o document equivalent, si escau, on consti la unitat familiar
• En el cas que la persona sol•licitant sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret.
• Els rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de 2020 de l’habitatge habitual de les persones sol•licitants
• En el cas de rebuts de lloguer no pagats, cal aportar el certificat de la persona propietària o administradora de l’habitatge, on consti l’import detallat del deute i dels mesos corresponents
• Els rebuts pagats mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca dels mesos d’abril a setembre, inclosos a la sol•licitud de l’ajut.
Documentació relativa als ingressos
• Justificant dels ingressos de l’últim mes dels membres que integren la unitat familiar, en edat laboral
o L’última nòmina prèvia a la presentació de la sol•licitud. En el cas de treballadors per compte propi, la declaració trimestral d’IRPF corresponent.
o En el cas d’estar afectat per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), el certificat d’empresa, en què s’acrediti que la persona sol•licitant està inclosa en un ERTO.
o En el cas que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures de les persones treballadores per compte pròpia, una declaració responsable on s’especifiqui la causa que ha motivat la reducció de jornada i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol•licitud i els ingressos actuals
o En el cas d’altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels ingressos, etc.), una declaració responsable on es justifiqui la circumstància concreta que ha provocat la disminució d’ingressos i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol•licitud i els ingressos actuals.
o Els extractes bancaris de la persona/es titular/s del contracte d'arrendament i de la resta de membres de la unitat familiar que justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual
En el cas, de no poder aportar algun dels documents anteriors, declaració responsable que justifiqui el motiu pel qual no es poden aportar, que ha d’estar relacionat com a conseqüència del COVID-19.
Documentació relativa als subministraments bàsics de l’habitatge:
Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels darrers tres mesos, previs a la presentació de la sol•licitud, o en el seu defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris que en justifiquin els pagaments.
Documentació relativa al pagament dels ajuts:
Sol•licitud de transferència bancària per poder realitzar el pagament de l’ajut -a nom de la persona propietària o administradora de l'habitatge, de la persona arrendatària o de l’entitat bancària, segons el supòsit- signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
Documentació que l’Administració revisarà d’ofici per mitjans telemàtics.
Les persones sol•licitants que s'oposin a que l’Agència de l’Habitatge puguin fer les consultes, hauran de presentar a més a més, la següent documentació:
• DNI/NIE o document equivalent vigent de la persona sol•licitant i de tots els membres que integren la unitat familiar
• Certificat d’empadronament actualitzat a la data de presentació de la sol•licitud.
• Els certificats de discapacitat
• Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que acreditin que cap dels membres de la unitat familiar és titular d’un habitatge.
• Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).
• Informe de vida laboral emès per la tresoreria de la Seguretat Social
• En el cas de persones en situació d'atur, certificat de l'oficina de treball acreditatiu de l'import percebut durant l’últim mes previ a la presentació de la sol•licitud
• En el cas de persones pensionistes, certificats emesos pels òrgans pagadors, acreditatius de l'import a percebre durant l'any en curs
• En cas de cessament de l’activitat de les persones treballadores per compte pròpia, el certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o per l’Agència Tributària de Catalunya, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per la persona interessada.
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol•licitar, directament o a través de les entitats col•laboradores en la gestió d'aquests ajuts, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol•licitud presentada.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: