Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 27/10/2021
Traducció automàtica

Vista des de CC

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Escola municipal musica i dansa: matrícula, coeficients socials reductors, canvi i baixa.

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

L’Escola Municipal de Música i Dansa d’Esparreguera és una unitat organitzativa de l’Ajuntament d’Esparreguera que presta serveis educatius no reglats de música i de dansa. Amb el objectiu de fomentar l’interès envers la música i la dansa, atendre l’àmplia demanda social de cultura artística pràctica, procurar una formació teòrica i pràctica que permeti gaudir de la pràctica individual i de conjunt; descobrir i animar per preparar i cursar estudis professionals de música i dansa, i crear un entorn afavoridor del foment de la pràctica de la dansa i la música.

Aquest tràmit està destinat a formalitzar la matrícula, sol•licitar coeficients socials reductors per les taxes, informar d'un canvi d'ensenyament i registrar la baixa a l'Escola Municipal de Música i Dansa.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança Fiscal núm. 24

Ubicació on té lloc el servei:
Informació:
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA
Carrer dels Cavallers 60
Tel. 93 777 46 01 / Fax 93 777 59 04
escolamusica@esparreguera.cat
direccioescolamusica@esparreguera.cat

REGIDORIA EDUCACIO
C dels Cavallers,
Tel. 93 777 6961


Presentació formularis matrícula, coeficients socials reductors, canvi i baixa:
UAT (CITA PRÈVIA)
C de l'Hospital, 9
citaprevia.esparreguera.cat
Tel. 93 777 60 36

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI UAT
cal demanar cita prèvia.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Qui ho pot demanar:
Les persones físiques o jurídiques (els/les progenitors/es o tutors/es legals en el supòsit de menors) que vulguin cursar o cursin ensenyaments en l'Escola Municipal de Música i Dansa d'Esparreguera.

Cal tenir en compte que la persona sol•licitant ha de ser la mateixa que persona que realitzarà o realitza el pagament (contribuient).


Quan es pot demanar:
MATRÍCULA: Durant tot l'any. Es recomana cada curs escolar formalitzar la matrícula durant el període establert per l'equip directiu de l'Escola Municipal de Música i Dansa, enguany A dETERMINAR
COEFICIENTS SOCIALS REDUCTORS: Durant tot l'any. Es recomana presentar la sol•licitud abans de començar el curs escolar o a l'hora de tramitar la matrícula.

CANVI: Durant tot l'any.

BAIXA: Durant tot l’any.

En el cas de tramitació de matrícula per alumnes de nova incorporació, el cost és de 105,04€ en règim d'autoliquidació. Amb l'excepció de l'alumnat de Música per als més petits i l'alumnat que es reincorpori a l’EMMD abans d’un període de dos cursos escolars des de la seva baixa. Cal tenir en compte que si l’alumne es matricula a la vegada tant a ensenyaments de Música com de Dansa tant sols es merita una única quota.

- Servei: En funció de les prestacions, d'acord amb l'Ordenança fiscal núm. 24.TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ENSENYAMENT ESPECIAL EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS

Termini resolució:
3 mesos


Efectes silenci:
Positiu- Presencialment
- Telemàticament

-Sol•licitud de Matrícula, Coeficients socials reductors, Canvi i Baixa a L’Escola Municipal de Música i Dansa.

Per ser beneficiari de quotes reduïdes, cal aportar documentació específica en funció del tipus de coeficient social reductor que es sol•licita.

- Per a totes les quotes reduïdes:

a). Declaració responsable de capacitat econòmica de la unitat familiar
b). Autorització signada per a l’obtenció de dades relatives als ingressos de la unitat familiar per mitjans electrònics dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys (en cas de no autoritzar caldrà que el/la sol•licitant aporti declaració d’IRPF i/o certificat d’imputacions dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys).
c). Fotocòpia del llibre de família.
d). Volant d’empadronament (en cas d’unitats familiars no empadronades a Esparreguera).
e). Sentència judicial de divorci o separació (en cas que la guarda i custòdia del/la menor s’atribueix a un/a sol/a tutor/a).

- Pel coeficient social reductor per família nombrosa: Autorització signada per a l’obtenció de dades relatives al certificat de família nombrosa per mitjans electrònics (en cas de no autoritzar caldrà que el/la sol•licitant aporti títol de família nombrosa).

- Pel coeficient social reductor per dos/dues progenitors/es en situació d’atur: Fotocòpia acreditació situació d’atur i documents acreditatius de la prestació d’atur.

- Pel coeficient social reductor per jubilats/ades o pensionistes: Autorització signada per a l’obtenció de dades relatives als ingressos de la unitat familiar per mitjans electrònics dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys a l’Ajuntament d’Esparreguera (en cas de no autoritzar a l’Ajuntament d’Esparreguera caldrà que el/la sol•licitant aporti l’acreditació de la situació jubilació o pensionista i el certificat d’ingressos).

- Pel coeficient social reductor per família monoparental: Autorització signada per a l’obtenció de dades relatives al certificat de família monoparental (en cas de no autoritzar caldrà que el/la sol•licitant aporti títol de família monoparental).


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: