Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 29/11/2021
Traducció automàtica

Can Tobella

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Activitats econòmiques

Comunicacio d'inici i modificacio substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

Tramitar en línia

Per a les activitats econòmiques, incloses a l’annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació d’inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici i modificació substancial d’una activitat econòmica, de les incloses en l’annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=890270) -vegeu columna corresponent a “Certificat tècnic"-, i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.
Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics de turisme rural, els quals es comuniquen amb un formulari especific que trobareu a:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/

Preus per gaudir del servei:
Ordenança núm. 19*: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable* i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.
• Comprovació de la Declaració Responsable i/o de la documentació tècnica aportada per l'interessat, en relació a activitats afectades per normativa d'incendis, de sorolls, vibracions, accessibilitat, aigües residuals i altres competències municipals. Preu: 309,50 €

*La referència a “Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica” continguda a l’Ordenança núm. 19, queda substituïda per una referència a “Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica”.

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
Cal demanar cita prèvia
De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tar

Condicions per gaudir del servei:
• Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan correspongui.
• L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
• Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model adjunt.
• Disposar de tots els títols habilitants necessaris per l'exercici de l'activitat. En el cas d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes, i provisió de menjars preparats, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.
• Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.
Dins de les competències de l'Administració es podrà efectuar la comprovació, control i inspecció amb conformitat al que disposa l'article 41 de la Llei 18/2020.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
- Com tramitar-ho:
Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

Qui el pot demanar:
La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da

- Quan es pot demanar:
Durant tot l'any
-
Termini de resolució:
Termini màxim tramitació règim de comunicació

- Efectes del silenci:
No s'aplica

Documentació a aportar:
1. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic d'acord amb el model normalitzat.
2. Certificat del tècnic competent, que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat.
3. Justificant acreditatiu que s'ha realitzat el pagament de la taxa corresponent a aquesta tramitació.


- Termini de resolució:

No hi ha resolució.

Les comunicacions presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada a la finestreta única empresarial (a través de l’Ajuntament, l’OGE o el Canal Empresa), moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de la taxa corresponent. La presentació de la comunicació faculta a l’Administració per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

-Silenci administratiu

No opera.

- Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

- Altra informació d'interès
La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dona cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.
Si en la revisió del compliment dels requisits formals i/o materials de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l'inici de l'activitat, es podrà iniciar un procediment d’esmena.
L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: