Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 29/11/2021
Traducció automàtica

Vista des de MDG

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Activitats econòmiques

Comunicacio d'inici i modificacio subst activitat en establiment amb projecte tecnic i certificat

Tramitar en línia

Per a les activitats econòmiques, incloses a l’annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Tràmit aplicable a les activitats econòmiques classificades a dins de l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica, de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat económica: (https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=890270) -veure columna corresponent a “Projecte tècnic + certificat tècnic”, i hi adjunta el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics, els quals es comuniquen amb un formulari específic que trobareu a:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics

Preus per gaudir del servei:
Preus per gaudir del servei:

Ordenança núm. 19: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.
• Procediment de Comunicació Prèvia per a les classificades com activitats econòmiques de baix risc segons l’annex II de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Preu: 309,50 € *


* La referència a “Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica” continguda a l’Ordenança num 19, queda substituïda per una referència a “Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica”.

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
Cal demanar cita prèvia
De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
• Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan correspongui.
• L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
• Disposar del projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.
• Disposar de tots els títols habilitants necessaris per a l'exercici de l'activitat. En el cas d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària, en el quadre adjunt.
• En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (veure columna corresponent “Requereix informe previ d'incendis”), de forma prèvia a fer la comunicació cal:
• Obtenir l'informe previ en matèria d'incendis.
• Un cop es rebi l'informe previ en matèria d'incendis, s'haurà de contactar amb una entitat col•laboradora de l'Administració per tal d'obtenir el certificat d'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis.
• Disposar del corresponent certificat de comprovació favorable en matèria d'incendis (si s'escau).
• Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Dins de les competències de l'Administració es podrà efectuar la comprovació, control i inspecció amb conformitat al que disposa l'article 41 de la Llei 18/2020.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
- Com tramitar-ho:
Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

- Qui el pot demanar:
La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da

- Quan es pot demanar:
Durant tot l'any

- Termini de resolució:
Termini màxim tramitació règim de comunicació

- Efectes del silenci:
No opera

- Documentació requerida:
1. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat d'acord amb el model normalitzat.
2. Projecte tècnic signat per un tècnic competent. En cas de tractar-se d'un establiment comercial amb una superfície de venda compresa entre 400 i 2.499 m2, o un establiment comercial singular amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2, el projecte a més haurà de contenir : a) plànol de situació; b) plànol de la planta de l'establiment en què consti la superfície de venda amb la distribució de l'oferta comercials i c) plànol en què consti la dotació de places d'aparcament mínimes. En el cas que estigui justificada una rebaixa de places d'aparcament, cal disposar de l'informe justificatiu municipal corresponent.
3. En el cas d'establiments comercials amb una superfície de venda compresa entre 400 m2 i 2.499 m2 o d'establiments comercials singulars amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2, adjuntar el següent formulari:
Formulari
4. Certificat del tècnic competent, que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el projecte presentat.

- Normativa que afecta el tràmit:
• Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.
• Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
• Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.

- Altra informació d'interès

La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dona cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

Si en la revisió del compliment dels requisits formals i/o materials de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l'inici de l'activitat, es podrà iniciar un procediment d'esmena.

l'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: