Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dissabte 08/05/2021
Traducció automàtica

Can Comelles 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Destacats

Ajuts lloguer majors 65 anys

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

Del 6 de març al 30 d'abril de 2021

Preus per gaudir del servei:
Gratuit

Ubicació on té lloc el servei:
Telemàticament:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Presencialment:

A l'OAC Pl. Ajuntament, 1 . 08292 Esparreguera.
Cal demanar CITA PRÈVIA
citaprevia.esparreguera.cat

Horari dins el que té lloc el servei:
Cal demanar cita prèvia
citaprevia.esparreguera.catDe dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
Tenir la residència legal a Catalunya
Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria
Que la unitat de convivència tingui uns ingressos no superiors a 2,83 vegades l'IRSC, podeu consultar la taula en aquest enllaç, on heu de cercar la taula corresponent.
Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a:
Demarcació de Barcelona: 800 euros.
Demarcació de Girona: 550 euros
Demarcació de Tarragona: 550 euros.
Demarcació de Lleida: 500 euros.
Demarcació de les Terres de l'Ebre: 400 euros
Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat i el barem de mobilitat favorable reconegut pel Departament competent, s’estableix un límit de l’import màxim de lloguer mensual de 900 euros en tot el territori de Catalunya

Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud
No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Documentació a aportar:

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l'Administració pugui fer la consulta (marcats amb un (*), és:

- Document d’identificació vigent:
DNI *
En el cas de ciutadans de la Unió Europea, el certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea *
En el cas d’estrangers no comunitaris, el NIE i la Targeta d’Identitat d’Estranger (TIE) *
- Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.(*)
- Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
. Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data de presentació (exercici 2019; caselles 435 i 460 menys la casella 420), de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral. (*)
. Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.
- Llibre de família, si s'escau.
- El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
- En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.
- En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.
- Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. Els rebuts, a partir com a mínim del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i l'import.
- Imprès normalitzat o document equivalent a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.
- Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. (*)
- Certificat acreditatiu de no tenir deute amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).(*)
Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
En tots els supòsits exposats, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: