Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 06/05/2021
Traducció automàtica

El Puig

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Taxes, impostos, preus públics, bonificacions, exempcions i reduccions

Ivtm (impost vehicles tracció mecànica) - vehicles històrics

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

El tràmit permet sol·licitar una bonificació de fins el 100% de l'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA dels vehicles considerats de caràcter històric pel Regalment de Vehicles Hìstòrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.

El caràcter històric del vehicle s'acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l'òrgan competent de la Generalitat.

Preus per gaudir del servei:
-Gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
Organisme de Gestió Tributària.-ORGT.
C. de Barcelona, 19
08292 Esparreguera

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

HORARI ORGT
Dilluns, dimecres i divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda.

HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 d de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

Ser propietari d'un vehicle de caràcter històric

Bonificacions:
- 100% en vehicles històrics als que es refereis l'article del Reglmanet de vehicles històrics, RD 1247/1995 de 14 de juliol.
- 75% en vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys (veure SIC)

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l’OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da

-Quan es pot demanar:

Abans que finalitzi el període voluntari de cobrament

-Termini de resolució:

El terminì màxim de la resolució serà de 6 mesos

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal aportar:

-Sol·lcitiud degudament complimentada
-Permís de cirulacíó
-Fitxa tècnica
-Certificat de catalogació emès per la Generalitat

-Normativa que afecta el tràmit:

Ordenança fiscal número 3 de l'Imopst de Vehicles de Tracció Mecànica
Ordenança General de Gestió, LIquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públic
Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: