Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 29/11/2021
Traducció automàtica

Vista 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Activitats econòmiques

Instal·lació temporal de caseta de pirotècnia

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'autorització per a la instal·lació de casetes de venda d'articles pirotècnics.

Data límit presentació: 1er dia hàbil mes de MAIG anterior: 2 DE MAIG DE 2022
(Decret num. 3680/2021 de 15 d'octubre de 2021)

Preus per gaudir del servei:
Ordenança 19: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

Ordenança 11 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

Cost:

Comprovació de la declaració responsable i/o de la documentació tècnica aportada per l'interessat, Preu: 51,55€

OVP (Ocupació de la Via Pública) Preu: 5,62 euros/dia i m² o fracció

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
Cal demanar cita prèvia: citaprevia.esparreguera.cat

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda.

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

Estar en possessió de l'autorització administrativa per a la venda de productes pirotècnics que emet la Subdelegació del Govern de la província que correspongui.*


*El tràmit per a l’obtenció de l’autorització governativa de venda de productes pirotècnics s’inicia amb la presentació de la sol·licitud per part de l’interessat al Registre General de la Subdelegació del Govern a la província corresponent.

L'ocupació de la via pública, si és el cas, s'ha de formalitzar davant de l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Qui ho pot demanar:
Les persones, físiques o jurídiques, titulars d'activitats, que hagin sol·licitat prèviament la preceptiva autorització a la Delegació del Govern, i, en representació d'aquests, qualsevol que acrediti fefaentment poders per actuar en el seu nom.

Formes de tramitació
Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

Quan es pot demanar:
Data límit presentació: 1er dia hàbil mes de MAIG anterior:
ANY 2022: 2 de maig 2022 (Decret num. 3680/2021 de 15 d'octubre de 2021)

Documentació que cal aportar:

Per emplaçaments nous respecte autoritzacions d'anys anteriors:

Plànol o croquis amb l'emplaçament i les dimensions de la caseta.

Pòlissa d'assegurança que cobreixi responsabilitat civil de qualsevol mena amb el rebut que acrediti la vigència

Per a aquelles casetes que s'emplacin dins de la franja de protecció de carreteres o autovies, cal aportar la corresponent autorització del Servei Territorial de Carreteres o de la D.G. de Carreteres, segons el cas


Termini resolució:
3 mesos

Efectes silenci:
Negatiu.


Normativa:
Reial Decret 563/2010, de 7 de maig, pel que s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartuxeria, en la seva part no derogada pel Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre.


Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartuxeria.

Ordenança fiscal núm 19: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

Ordenança fiscal núm 11: Taxa per parades, barraques, casetes de vemda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i i´ndústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic amb finalitat lucrativa


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: