Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 23/10/2019
Traducció automàtica

Can Comelles

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Activitats econòmiques

Instal·lació temporal de caseta de pirotècnia

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'autorització per a la instal·lació de casetes de venda d'articles pirotècnics en els espais públics.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança 19: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

Ordenança 11 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

Comprovació de la declaració responsable i/o de la
documentació tècnica aportada per l'interessat, Preu: 51,55€

OVP (Ocupació de la Via Pública) Preu: 5,62€ x m2 x dia

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost i la 1a semana de setembre que no s'obre els dissabtes)

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

Estar en possessió de l'autorització administrativa per a la venda de productes pirotècnics que emet la Subdelegació del Govern de la província que correspongui.*


*El tràmit per a l’obtenció de l’autorització governativa de venda de productes pirotècnics s’inicia amb la presentació de la sol·licitud per part de l’interessat al Registre General de la Subdelegació del Govern a la província corresponent.

L'ocupació de la via pública, si és el cas, s'ha de formalitzar davant de l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

-Quan es pot demanar:

En qualsevol moment, però sempre amb antelació suficient per obtenir l'autorització de la Subdelegació del govern abans de l'atorgament de la llicència municipal per a la instal·lació.

-Termini de resolució:


-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documentació que cal aportar:

Sol·licitud d'instal·lació temporal de caseta de pirotècnia

Còpia del DNI/NIE del sol·licitant, i còpia del DNI/NIE del representant i l'autorització del primer si és el cas

Per emplaçaments nous respecte autoritzacions d'anys anteriors: Plànol o croquis amb l'emplaçament i les dimensions de la caseta.

Per a aquelles casetes que s'emplacin dins de la franja de protecció de carreteres o autovies, cal aportar la corresponent autorització del Servei Territorial de Carreteres o de la D G. de Carreteres, segons el cas.

-Normativa que afecta el tràmit:

LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Reial Decret 563/2010, de 7 de maig, pel que s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartuxeria.

Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer, pel que s'aprova el Reglament d'Explosius.

Reial Decret 277/2005, d'11 de març, pel que es modifica el Reglament d'Explosius, aprovat pel Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC AMB FINALITAT LUCRATIVA


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: