Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dissabte 11/07/2020
Traducció automàtica

Vista 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Activitats econòmiques

Instal·lació temporal de caseta de pirotècnia

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'autorització per a la instal·lació de casetes de venda d'articles pirotècnics en els espais públics.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança 19: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

Ordenança 11 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

Comprovació de la declaració responsable i/o de la
documentació tècnica aportada per l'interessat, Preu: 51,55€

OVP (Ocupació de la Via Pública) Preu: 5,62€ x m2 x dia

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost i la 1a semana de setembre que no s'obre els dissabtes)

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

Estar en possessió de l'autorització administrativa per a la venda de productes pirotècnics que emet la Subdelegació del Govern de la província que correspongui.*


*El tràmit per a l’obtenció de l’autorització governativa de venda de productes pirotècnics s’inicia amb la presentació de la sol·licitud per part de l’interessat al Registre General de la Subdelegació del Govern a la província corresponent.

L'ocupació de la via pública, si és el cas, s'ha de formalitzar davant de l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

-Quan es pot demanar:

En qualsevol moment, però sempre amb antelació suficient per obtenir l'autorització de la Subdelegació del govern abans de l'atorgament de la llicència municipal per a la instal·lació.

-Termini de resolució:


-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documentació que cal aportar:

Sol·licitud d'instal·lació temporal de caseta de pirotècnia

Còpia del DNI/NIE del sol·licitant, i còpia del DNI/NIE del representant i l'autorització del primer si és el cas

Per emplaçaments nous respecte autoritzacions d'anys anteriors: Plànol o croquis amb l'emplaçament i les dimensions de la caseta.

Per a aquelles casetes que s'emplacin dins de la franja de protecció de carreteres o autovies, cal aportar la corresponent autorització del Servei Territorial de Carreteres o de la D G. de Carreteres, segons el cas.

-Normativa que afecta el tràmit:

LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Reial Decret 563/2010, de 7 de maig, pel que s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartuxeria.

Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer, pel que s'aprova el Reglament d'Explosius.

Reial Decret 277/2005, d'11 de març, pel que es modifica el Reglament d'Explosius, aprovat pel Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC AMB FINALITAT LUCRATIVA


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: