Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Divendres 27/11/2020
Traducció automàtica

Can Tobella

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Documents, certificats, requeriments

Reclamacio patrimonial administracio

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Interposició mitjançant escrit de sol•licitud d’indemnització per lesions físiques o psíquiques o per danys materials patits per la/es persona/es interessada/es com a conseqüència del funcionament normal i anormal de les administracions públiques.

Preus per gaudir del servei:
Gratuït. A excepció dels supòsits assenyalats a l’article 78 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques:

"En els casos en que, a petició de l'interessat, hagin d'efectuar-se proves la realització de les quals impliquin despeses que no hagi de soportar l'Administració, aquesta podrá exigir-ne la bestreta, a reserva de la liquidació definitiva, una vegada practicada la prova. "

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

No cal cap requeriment específic

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l’OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La/es persona/es interessada/es o afectada/es pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da

-Quan es pot demanar:

Es pot sol•licitar des del moment del succés fins a un any, com a màxim, en el supòsit que la reclamació faci referència a danys materials.

En el cas de lesions de caràcter físic o psíquic, des del moment dels fets i fins el transcurs d’una any comptador a partir de la curació o determinació de seqüeles.

-Termini de resolució:

6 mesos

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal aportar:

La instància general de l'Ajuntament

-Original de la documentació que fonamenti els seus arguments

-Normativa que afecta el tràmit:

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Llei de Bases de Règim Local

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques Catalanes.

Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.
Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: