Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 02/06/2020
Traducció automàtica

Piscina estiu

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Obres

Grues torre i elevadors per a la construccio. llicencia d'instal·lació i ocupacio

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Permís que s'ha de demanar per poder instal·lar grues torre i elevadors per a la construcció.

Preus per gaudir del servei:
-Ordenança Fiscal núm. 5 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Preu: El tipus de gravamen serà del 3,01 per 100 sobre la base imposable, és a dir, sobre el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella.

-ORDENANÇA FISCAL NÚM 18 TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN
MATÈRIA D’URBANISME

Preu: La quota tributària serà de l'1 per cent sobre la base imposable, és a dir, sobre el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella. Amb una quota mínima de 50,00€

Ordenança núm. 12: Taxa per ocupacions del subsòl, sòl i la volada de la via pública.

-Preu: Per cada grua utilitzada en la construcció, el braç o ploma de la qual ocupi, en el seu recorregut, la volada de la via pública 143,20 € Amb una tarifa mínima de 1.250,00 euros. Quota mensual.

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost i 1a setmana de setembre que no s'obre els dissabtes)

Condicions per gaudir del servei:
REQUISITS:
No cal complir cap requeriment específic.
Si la instal·lació està vinculada a unes obres, caldrà disposar de la corresponent llicència.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
COM TRAMITAR-HO:
Presencialment a l'OAC
Telemàticament: https:www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits

QUI EL POT DEMANAR:
La persona interessada o afectada pel tràmit, així com un representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

QUAN ES POT DEMANAR:
Durant tot l'any

TERMINI DE RESOLUCIÓ:


EFECTES DEL SILENCI

DOCUMENTS QUE CAL APORTAR:
Model normalitzat de sol·licitud de llicència per grues, torres i elevadors per a la construcció.
Model normalitzat de sol·licitud de llicència d'ocupació del vol
La documentació referida als models de sol·licitud.NORMATIVA QUE AFECTA AL TRÀMIT

Ordenances fiscals núms. 5, 18 i 12.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: