Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 29/11/2021
Traducció automàtica

Can Paloma i Monestir

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Activitats econòmiques

Circ. llicencia municipal per a a l'activitat i ovp

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

La llicència d'establiment no permanent desmuntable és la resolució de l'Ajuntament per mitjà de la qual autoritza les activitats de circs o similars, ubicades en un determinat espai amb subjecció a les condicions necessàries per a garantir el compliment dels objectius de la llei 11/2009, limitada en el temps.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança núm. 11: Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries de carrer i ambulants.

Ordenança núm. 19: Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

Preu Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a espectacles,circs, teatres i altres. Per cada m2 o fracció: 0,16€. S’estableix una tarifa mínima de 1.000,00

Preu Llicència Municipal per a activitats sotmeses al règim de Llicència Municipal d'espectacles de circ: 618,60€

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

Cal demanar cita prèvia

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
REQUISITS A COMPLIR:
- Qualsevol particular o raó social.
- Si aquest delega en un representant, a més de les dades del titular s’hauran d’indicar les dades corresponents al representant.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
- Indicar superfície (m2) i dades d’ocupació.
- Un certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió (model específic per a atraccions de fira ambulants amb instal·lació elèctrica pròpia, d’acord amb l’annex 1 de la instrucció 5/2005 del 29 d’abril, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial).

A l’anvers d’aquest document haurà de constar el següent:

S’ha de poder observar el segell d’una Entitat d’Inspecció i Control acreditada, (EIC) amb un nombre de registre atorgat per aquesta a la instal·lació presentada, i la data d’entrada a l’EIC.Ha d’estar marcada la casella corresponent que indica que s’ha legalitzat mitjançant projecte, grup (i).En l’apartat “Ús a que es destina” haurà de constar que és per a “Pública concurrència”.A l’apartat de Potència instal·lada haurà de constar la potència total del subministrament normal.Han d’estar degudament omplerts tots el altres apartats que corresponguin.

Termini màxim tramitació: 6 mesos

Efectes silenci: NEGATIU

-Normativa que afecta el tràmit:

LLEI 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: