Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 06/05/2021
Traducció automàtica

Montserrat

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Taxes, impostos, preus públics, bonificacions, exempcions i reduccions

Ibi (impost béns immobles): canvi de nom

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

El tràmit permet comunicar a l'Ajuntament un canvi de titular del rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI).

Preus per gaudir del servei:
-Gratuït

Ubicació on té lloc el servei:
Organisme de Gestió Tributària (ORGT)
C. de Barcelona, 19
08292 ESPARREGUERA.

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

HORARI ORGT:

De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda

HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

No cal complir cap requeriment específic

Cal saber que:

Es considera bé immoble tot pis, local, plaça de pàrquing, traster, etc.
S'ha de comunicar a l'Ajuntament el canvi de titular quan s'ha fet una transmissió per compravenda, una concessió administrativa, una constitució d'usdefruit o un dret reial sobre un bé immoble.

Aquesta comunicació a l'Ajuntament no és obligatòria, per part del comprador, si la transmissió s'ha formalitzat davant de notari aportant la referència cadastral de l'immoble o es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de la data de la transmissió.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l’OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

El subjecte passiu o bé un/a representant degudament autoritzat/da

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

Termini de resolució:

El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos

-Efecte del silenci:

Negatiu

-Documents que cal aportar:

Cal aportar escriptura pública o nota simple del Registre de la Propietat que acrediti la titularitat

-Normativa que afecta el tràmit:

Ordenança Fiscal núm.1 de l'Impost de Béns Immobles

TRLRHL, RDL 2/2004, de 5 de març

Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: