Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 05/07/2020
Traducció automàtica

Montserrat

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Ajuts per families amb infants 2019-2020

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Oberta convocatoria per a la concessió de l'ajut economic sotmès a nivel d'ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un NAIXEMENT, ADOPCIÓ TUTELA O ACOLLIMENT per als período scompresos entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2019 i l'1 de gener i el 31 d'agost de 2020.

Preus per gaudir del servei:
GRATUÏT

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost i 1a setmana de setembre que no s'obre els dissabtes)

Condicions per gaudir del servei:
Qui pot demanar l’ajut?

Aquelles famílies que no superin un determinat nivell d’ingressos i que tinguin un o més infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits des de:

- L’1 de setembre fins al 31 de desembre de 2019 (ambdues dates incloses)

- i des de l’1 de gener fins el 31 d’agost de 2020 (ambdues dates incloses),

Quins són els ingressos límit?

S’han de determinar multiplicant 16.000 euros pel coeficient que pertoqui en funció del nombre de persones que integren la unitat familiar.
• Els coeficients són els següents:
Fins a 3 membres: 1.
Fins a 4 membres: 1,30.
Fins a 5 membres: 1,60.
Fins a 6 membres: 1,90.
Fins a 7 membres: 2,20.
Fins a 8 membres: 2,50.
Fins a 9 membres: 2,80.
Fins a 10 membres: 3,10.
• En base a aquests coeficients, els ingressos màxims anuals són els següents:

Membres Ingressos màxims anuals €
3 16.000 €
4 20.800 €
5 25.600 €
6 30.400 €
7 35.200 €
8 40.000 €
9 44.800 €
10 49.600 €

Per cada membre de més s'ha d'augmentar el coeficient en 0,30.

En cas que un membre de la unitat familiar tingui el reconeixement legal de persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, s'aplica el coeficient corresponent a un membre més.

En cas de família monoparental, s'aplica el coeficient corresponent a un membre més i, en qualsevol cas, es considera un mínim de 4.

A quin exercici fiscal es referiran els ingressos?

2018

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC
Telemàticament: http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/99199.pdf

Quin és el termini per presentar sol•licitud?

Un mes, a comptar des de l’endemà de la data de naixement, acolliment, adopció o tutela de l’infant.

Exemple: Si ha nascut el dia 12 de novembre podrà presentar la sol•licitud fins el 12 de desembre

En el cas que la data de naixement no tingui correspondència en el mes següent, l’últim dia de termini serà l’últim dia del mes següent.

Exemple: si ha nascut el 31 d’octubre podrà presentar la sol•licitud fins el 30 de novembre


Excepcionalment, per a les famílies amb infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l’1 de setembre de 2019 i la data de publicació de la Resolució per la qual s’obre convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el termini de presentació de sol•licituds és d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució. En cas que aquest darrer dia no tingui correspondència en el mes següent, l’últim dia de termini és l’últim dia del mes següent. (Els nascuts entre el dia 1 de setembre i el dia 10 podrà presentar la sol•licitud fins al dia 10 d’octubre)Organisme Responsable:

La documentació que cal adjuntar al formulari de sol·licitud és:

1.NIE de les persones sol·licitants vigents en el moment de presentar la sol·licitud, si escau.
2.Llibre de família complet, on constin tots els membres de la unitat familiar.
3.Certificat de residència legal d’una de les persones sol·licitants, si es tracta de persones estrangeres no comunitàries. Cal que aquest certificat acrediti la residència legal durant cinc anys d’una de les persones sol·licitants. El certificat de residència legal cal sol·licitar-lo a les dependències de la Direcció General de Policia i de la Guàrdia Civil, a les oficines d’estrangeria o a les comissaries de la Policia Nacional.
4.Certificat/s de residència del/s període/s anterior/s al 2006 que siguin necessaris per acreditar el total de cinc anys d’empadronament a Catalunya.
5.Conveni regulador de la guarda i custòdia dels fills o document que acrediti la custòdia de l’infant en cas de separació, divorci o nul·litat matrimonial.
6.Declaracions responsables incloses en el formulari de sol·licitud.

D'acord amb l'habilitació legal que estableix la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, no cal aportar el document identificador (DNI o NIF) de les persones sol·licitants, ni el certificat de convivència, ni l'històric del volant d'empadronament del/s període/s posterior/s al mes de juny de 2006, ni tampoc el certificat de l'IRPF ni d'imputació de rendes emès per l'Agència Tributària.


Normativa aplicable:

Ordre TSF/251/2016, de 19 de setembre, per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de l’ajut econòmic sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment (DOGC núm. 7214, de 27.9.2016).


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: