Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 19/10/2021
Traducció automàtica

Vista des de CC

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Obres

Comunicacio previa obres

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Estan subjectes a intervenció administrativa tots els actes d'edificació i ús del sol que es realitzin a Esparreguera. La intervenció administrativa pot ser: Comunicació prèvia, comunicación prèvia d'obres amb projecte i llicència d'obres majors. S’exigirà únicament COMUNICACIO PRÈVIA a l’Ajuntament, d’acord amb el procediment establert a l'ordenança corresponent, i sempre i quan s’ajustin al planejament i a la legislació vigent, per les següents actuacions en edificacions:

a) les obres d’escassa entitat tècnica i constructiva que es realitzin a l’interior d’edificis i en les quals concorrin les següents condicions: (1) que no modifiquin l’estructura, (2) que no afectin a façanes, (3) que no suposin alteracions substancials de la distribució interior i (4) que en cap cas comportin canvis d’ús.
b) la reparació no estructural i puntual d’humitats en cobertes i terrats.
c) la reparació no estructural i puntual de façanes i tanques i el pintat de revestiment de façanes d’edificis i tanques sempre i quan es tracti del pintat amb el mateix color existent o similar.
d) la instal·lació de bastides que no superin l’alçada de planta baixa i planta pis.

Preus per gaudir del servei:
-Ordenança Fiscal núm. 5 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Preu: El tipus de gravamen serà del 3,01 per 100 sobre la base imposable, és a dir, sobre el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella.

-ORDENANÇA FISCAL NÚM 18 TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN
MATÈRIA D’URBANISME

Preu: La quota tributària serà de l'1 per cent sobre la base imposable, és a dir, sobre el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella. Amb una quota mínima de 50,00€

-Ordenança núm. XXI, no fiscal, pel que fa al dipòsit de fiances.

-En cas de comunicació prèvia, la fiança s’exigirà, a menys, que el sol.licitant subscrigui que les obres no generen residus. Aquesta fiança serà de 120.20€.


Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
Per a instal·lació plaques solars, cal demanar COMUNICACIO PREVIA D'OBRES AMB PROJECTE

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
- Emplenar l'imprès normalitzat de COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES, amb descripció de les obres a realitzar, pressupot, i taxes i fiances si escauen.
- Si en el termini de QUINZE DIES hàbils a comptar des de la presentació de la comunicació l'Ajuntament no ha manifestat de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada quedarà legitimada i podran realitzar-se les obres sempre que siguin conforme amb la normativa aplicable.
- El termini per a la realització de les obres és de TRES MESOS a comptar des del 16è dia hàbil següent al de la data de presentació de la comunicació prèvia al Registre, sense possibilitat de pròrroga. Si transcorren els tres mesos sense haver-se realitzat les obres, cal nova comunicació.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: