Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dissabte 28/11/2020
Traducció automàtica

Vista 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Obres

Comunicacio previa obres

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Estan subjectes a intervenció administrativa tots els actes d'edificació i ús del sol que es realitzin a Esparreguera. La intervenció administrativa pot ser: Comunicació prèvia, comunicación prèvia d'obres amb projecte i llicència d'obres majors. S’exigirà únicament COMUNICACIO PRÈVIA a l’Ajuntament, d’acord amb el procediment establert a l'ordenança corresponent, i sempre i quan s’ajustin al planejament i a la legislació vigent, per les següents actuacions en edificacions:

a) les obres d’escassa entitat tècnica i constructiva que es realitzin a l’interior d’edificis i en les quals concorrin les següents condicions: (1) que no modifiquin l’estructura, (2) que no afectin a façanes, (3) que no suposin alteracions substancials de la distribució interior i (4) que en cap cas comportin canvis d’ús.
b) la reparació no estructural i puntual d’humitats en cobertes i terrats.
c) la reparació no estructural i puntual de façanes i tanques i el pintat de revestiment de façanes d’edificis i tanques sempre i quan es tracti del pintat amb el mateix color existent o similar.
d) la instal·lació de bastides que no superin l’alçada de planta baixa i planta pis.

Preus per gaudir del servei:
-Ordenança Fiscal núm. 5 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Preu: El tipus de gravamen serà del 3,01 per 100 sobre la base imposable, és a dir, sobre el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella.

-ORDENANÇA FISCAL NÚM 18 TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN
MATÈRIA D’URBANISME

Preu: La quota tributària serà de l'1 per cent sobre la base imposable, és a dir, sobre el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella. Amb una quota mínima de 50,00€

-Ordenança núm. XXI, no fiscal, pel que fa al dipòsit de fiances.

-En cas de comunicació prèvia, la fiança s’exigirà, a menys, que el sol.licitant subscrigui que les obres no generen residus. Aquesta fiança serà de 120.20€.


Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
- Emplenar l'imprès normalitzat de COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES, amb descripció de les obres a realitzar, pressupot, i taxes i fiances si escauen.
- Si en el termini de QUINZE DIES hàbils a comptar des de la presentació de la comunicació l'Ajuntament no ha manifestat de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada quedarà legitimada i podran realitzar-se les obres sempre que siguin conforme amb la normativa aplicable.
- El termini per a la realització de les obres és de TRES MESOS a comptar des del 16è dia hàbil següent al de la data de presentació de la comunicació prèvia al Registre, sense possibilitat de pròrroga. Si transcorren els tres mesos sense haver-se realitzat les obres, cal nova comunicació.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: