Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 24/10/2021
Traducció automàtica

El llobregat

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Obres

Llicencia urbanistica obres majors

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Es consideren obres majors aquelles actuacions d'edificació, ús o transformació del sòl o del subsòl que no tinguin la condició d'obra menor, ni estiguin subjectes a règim de comunicació prèvia.
Les reformes que impliquin la transformació dels usos o de les densitats existents i la variació del nombre o dels límits dels establiments existents en els edificis.

Preus per gaudir del servei:
-Ordenança Fiscal núm. 5 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Preu: El tipus de gravamen serà del 3,01 per 100 sobre la base imposable, és a dir, sobre el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella.

-ORDENANÇA FISCAL NÚM 18 TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN
MATÈRIA D’URBANISME

Preu: La quota tributària serà de l'1 per cent sobre la base imposable, és a dir, sobre el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella. Amb una quota mínima de 50,00€

-Ordenança núm. XXI, no fiscal, pel que fa al dipòsit de fiances.

-En cas d’obra major, l’import de la fiança serà, pel que fa a les runes de 12,02 €/m3 amb un mínim de 120,20€; i, pel que fa a les terres, de 6,01 €/m3 amb un mínim de 300,50€.

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).
Tel. 93 777 18 01 - 93 777 10 00

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia: citaprevia.esparreguera.cat

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: