Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dissabte 11/07/2020
Traducció automàtica

Vista des de CC

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Família

Inscripció en el registre d'unions de parelles estables de l'ajuntament d'esparreguera

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

El Registre d'Unions de Parelles estables possibilita que les vilatans i vilatanes d'aquest municipi, siguin o no del mateix sexe, manifestin lliurament la seva voluntat per escrit i dipositin tots els documents per poder formalitzar la inscripció o l'extinció en l'esmentat registre.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança Fiscal núm. 16: Taxa per expedició de documents administratius.

-Inscripció en el Registre d’unions de parelles estables. Preu: 71,94€

-Per casament civil realitzat per alcalde o regidor. Preu: 80,00 €

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost i la 1a setmana de setembreque no s'obre els dissabtes)

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

Els membres de la unió no matrimonial han de complir els següents requisits:

1. Ser majors d'edat o menor emancipat amb sentència judicial ferma.
2.- No tenir entre si una relació de parentiu per consanguinitat en línia recta, o en línia col·lateral dins el segon grau o una relació de parentiu per adopció en línia recta.
3.- No estar incapacitat per emtre el consentiment necessari per a dur a terme l'acte o declaració objecte d'inscripció.
4. Que els signants formen entre ells una unió estable, sense que cap d'ells formi part d'una altre unió civil no extingida.
5. Acreditar una convivència ininterrompuda dels sol·licitants durant 2 anys. (1)

(1) S'està exempt d'acreditar aquesta circumstància quan es té descendència en comú o es formalitza la relació en escriptura pública.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

Les persones interessades

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

Immediat

-Efectes del silenci:

No s'aplica

-Documents que cal aportar:

-La sol·licitud d'inscripció en el registre d'unions de parelles estables
-Original i fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitants
-Volant de convivència que acrediti la convivència ininterrompuda dels sol·licitants durant 2anys, estan exempts d'acreditar aquesta circumstància quan es té descendència en comú o es formalitza la relació en escriptura pública.

-Normativa que afecta el tràmit:

-Codi Civil de Catalunya
-Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre CivilDocumentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: