Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 06/05/2021
Traducció automàtica

Can Comelles 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Taxes, impostos, preus públics, bonificacions, exempcions i reduccions

Icio (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) - bonificació patologies de la construcció

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

L'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, estableix en el seu article 6è.1 una bonificació del 95% en la quota de l'impost corresponent a les obres necessàries per a la rehabilitació d'habitatges afectats per patologies de la construcció o estructurals no produïdes pel mer transcurs del temps, sinó per deficiències d'aquella.
La taxa per llicència urbanística és una quota fixa de 30,93€.

Preus per gaudir del servei:
-Gratuït

El percentatge de bonificació, seran els següents:

1.S’estableix una bonificació del 95% de l’impost en les obres que siguin necessàries per a la rehabilitació d’habitatges afectats per patologies de la construcció o estructurals no produïdes pel mer transcurs del temps sinó per deficiències d’aquella, sempre que en la seva construcció inicial s’haguessin observat correctament i íntegrament els tràmits administratius preceptius, tal com l’obtenció de la llicència d’obres i de la de primera ocupació.

A més, aquesta bonificació serà concedida amb caràcter excloent a les obligacions de les quals, per llei, hagi de respondre el promotor i/o constructor, directament o cobrint el risc mitjançant assegurança i sigui jurídicament i materialment possible assolir el seu compliment.

Per poder gaudir d’aquesta bonificació, que serà atorgada per la Junta de Govern Local, el subjecte passiu haurà de sol•licitar-la expressament i acompanyar a la sol•licitud informe de tècnic co

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).


Ogicina de Gestió Tributària (ORGT).-
C. Barcelona, 19

Horari dins el que té lloc el servei:
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

HORARI ORGT

De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda

HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

En la construcció inicial s'han hagut d'observar correctament i íntegra els tràmits administratius preceptius (com l'obtenció de la llicència d'obres i la primera utlització).

Aquesta bonificació será concedida amb carácter excloent a les obligacions de les quals, per llei, hagi de respondre el promotor i/o constructor, directament o cobrint el risc mitjançant assegurança i sigui materialment imposible assolir el seu compliment.

Per poder gaudir d'aquesta bonificació, que será atorgada per la Junta de Govern Local, el subjecte passiu haurà de sol·lilcitar-la expressament i acompañar un informe de tècnic competent que acrediti les causes de la bonificació.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l’OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

Les persones titulars de les obres o bé un/a representant degudament autoritzat/da

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

El termini màxim de resolució és de 6 mesos

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal aportar:

Certificat tècnic que acrediti les causes objecte de la modificació, a aportar amb la instancia de sol·licitud.


-Normativa que afecta el tràmit:

Ordenança fiscal núm. 5 de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: