Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 06/05/2021
Traducció automàtica

Faroles Plaça Esglèsia

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Taxes, impostos, preus públics, bonificacions, exempcions i reduccions

Bonificacio taxa per llicencies urbanistiques -patologies construcció (i altres)

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Aquest tràmit pemet sol·lciitar les bonificacions que s'estableixen a l'ordenança 18, reguladora de la Taxa per Llicències o la compravacó d'Activitats comunicades en matèria d'urbanisme. La liquidació s'emetrà i l'interessat haurà de demanar la bonificació de manera que pugui pagar directament la quota bonificada.

En cas d'obres necessàries i imprescindibles per rehabilitar habitatges afectats per patologies de la construcción o estructurals no produïdes pel mer transcurs del temps sinó per deficiències en la seva construcció, la quota tributària s'estableix en 30,93 €.

El tràmit s'iniciarà quan es formalitzi el pagament de la taxa i l'impost.

Preus per gaudir del servei:
-Gratuït

1. S’estableix una bonificació del 100% de la quota de la taxa a favor de les construccions, instal•lacions i obres de les quals siguin propietaris o promotors les administracions públiques, organismes autònoms i societats mercantils de capital íntegre públic, destinades a la promoció d’habitatges protegits, habitatges tutelats, construcció de centres educatius, d’assistència primària, escoles, biblioteques o altres construccions que siguin d’interès municipal. Les altres construccions que siguin d’interès municipal seran degudament apreciades pel Ple municipal.

2. Sense perjudici del previst al punt anterior, la taxa liquidada a l’empara d’aquesta Ordenança podrà ser deduïda de la quota a satisfer per l’Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres quan així ho estableixi l’Ordenança fiscal reguladora de dit impost.

Article 6:

1.a) ... En cas d'obres necessàries i imprescindibles per rehabilitar habitatges afectats per patologies de la construcción o estruct

Ubicació on té lloc el servei:
Organisme de GEstió tributària (ORGT)
C Barcelona, 19
08292 ESPARREGUERA


Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

HORARI ORGT

De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda.

HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
En cas d'obres necessàries i imprescindibles per rehabilitar habitatges afectats per patologies de la construcción o estructurals no produïdes pel mer transcurs del temps sinó per deficiències en la seva construcción, la quota tributària s'estableix en 30,93 €.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l’OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritza/da o acreditat/da

S'entén persona interessada, els subjectes passius contribuents, és a dir, les persones físiques o jurídiques i les entitas a quès es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si s'escau, arrendataris dels immobles en els quals es realitzin les construccions o instal·lacions, o s'executin les obres.

En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes de les obres

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

Efectes del silenci:

-Documents que cal aportar:


-Normativa que afecta elt tràmit:

Ordenança fiscal núm. 18 de la Taxa per Llicències o la comprovació d'Activitats comunicades en matèria d'Urbanisme


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: