Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 18/06/2019
Traducció automàtica

Can Tobella

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Padró d'habitants i cens electoral

Eleccions

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència de persones procedents d'un altre municipi de l'Estat espanyol o procedents d'altres països.

Preus per gaudir del servei:
Gratuït.

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 7 de la tarda (ininterrompudament)
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dissabtes, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia (excepte el mes d'agost que no s'obre els dissabtes)

Condicions per gaudir del servei:
1. Qualsevol persona major d'edat o major de 16 anys, emancipat, que resideixi a Esparreguera
2. Representant degudament autoritzat (en el supòsit d'impossibilitat d'acudir personalment a l'OAC,
3. Menors: pare/mare/tutor

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
PRESENCIALMENT:
Documentació a aportar:
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (ORIGINAL)
1. ESPANYOLS. DNI o passaport (o carnet de conduir) de tots els membres del nucli familiar
2. ESTRANGERS COMUNITAT EUROPEA: Targeta de Residència o Certificat d'inscripció al registre d'Estrangers Europeus o passaport o Document d'Identit del país, de tots els membres del nucli familiar
3. ESTRANGERS NO COMUNITARIS: Passaport o targeta de residència de tots els membres de del nucli familiar
4. MENORS. document identificatiu i Llibre de família o passaport compartit o extracte liberal naixement.
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L'HABITATGE (ORIGINAL)
1. Escriptura de propietat o còpia simple o rebut IBI (si no és posible la comprovació telèmàtica del títol de propietat) o contracte de lloguer vigent acompanyat de l'últim rebut o L'últim rebut de qualsevol subministrament a nom peticionari, depenent del cas.
2. Si l'interessat no és el titular de l'immoble, caldrà autorització del titular i fotocòpia del DNI de l'autoritzant.
3. En cas d'habitatge col·lectiu, certificat del director/a del centre .
ALTA AL PADRÓ DE PERSONA DIFERENT A LA INTERESSADA
1. Autorització degudament signada
2. ORIGINAL del DNI de la persona que s'ha d'empadronar.
EMPADRONAMENT MENORS
1. En el supòsit d'empadronament de menors amb només un dels progenitors o amb persones diferents a aquests:
- Sentencia judicial on consti l'atribució de la guarda i custòdia o bé,
- Autorització, degudament signada, acompanyada de fotocòpia de DNI del/ls autoritzant/s
- En cas de custòdia compartida: Sentència judicial i/o autorització de l'altre progenitor.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: