Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 08/12/2021
Traducció automàtica

Parc de la vila

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Instancia general (dret de petició)

Tramitar en línia

El dret de petició és el dret que tenen totes les persones a dirigir peticions i plantejar queixes, en la forma i els efectes que estableixen les lleis, a les institucions, a l'Administració de la Generalitat i també als ens locals de Catalunya, en matèries de les competències respectives.
És un dret fonamental reconegut per la Constitució espanyola (art.29 CE) i l'Estatut d'autonomia de Catalunya (art.29.5 EAC), i que és regulat per la Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, del dret de petició.
L'escrit de petició, juntament a la documentació que s'hi adjunti, s'ha de presentar per alguna de les diferents vies que preveu l'article 16.4 de la lleis 39/2015, de L'1 d¡'octubre.

Preus per gaudir del servei:
Gratuït.

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
-REQUISITS:

El titular del dret de petició pot ser qualsevol personal natural o jurídica prescindint de la seva nacionalitat. És la via d'expressió en defensa dels interessos legítims i com a participació ciutadana en les tasques públiques i es pot exercir tant individual com col·lectivament.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

3 mesos

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal aportar:

Instància general de l'Ajuntament i es pot aportar la documentació que es consideri necessària per donar suport a l'escrit de petició.

-Normativa que afecta el tràmit:

-Decret 21/2003, de 21 de gener, pel qual s'estableix el procediment per fer efectiu el dret de petició davant les administracions públiques catalanes
-Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del dret de petició.
-Llei 30/1992, de 26 de novembre, Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, article 38.4.
-Estatut d'autonomia de Catalunya, article 29.5. Dret de participació
-Constitució espanyola, article 29


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: