Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 29/11/2021
Traducció automàtica

La Passió

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Activitats econòmiques

Annex ii. llicencia ambiental

Tramitar en línia

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l’annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

Preus per gaudir del servei:
ORD. 19: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicènci, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

Procediment de Llicència Ambiental (Annex II de la LPCAA) Preu: 1.946,73 €
Procediment de Control Inicial (Annex II de la LPCAA) Preu: 1.946,73 €
Procediment de Control Periòdic de la Llicència Ambiental Preu: 811,14 €
Procediment de Revisió de la Llicència Ambiental Preu: 1.081,52 €
Procediment de Modificació Substancial de la Llicència Ambiental Preu: 1.946,73 €
Procediment de Modificació no Substancial de la Llicència Ambiental Preu: 309,50 €
Informe Urbanístic per a activitats classificades dins el règim de Llicència Ambiental (Annex II de la LPCAA) Preu: 412,40€

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:
Cal demanar cita prèvia

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:


1. Opcionalment, l’interessat pot adreçar-se a l’Ajuntament per Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l’activitat prevista amb el planejament urbanístic.

2. Quan per a la implantació de l’activitat sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el peticionari de la llicència ambiental pot sol•licitar la preceptiva llicència d’obres de forma simultània amb aquesta llicència, o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència ambiental, i després demanar la d’obres.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

Termini de resolució:

Termini màxim de tramitació: 6 mesos.

Efectes del silenci:

Negatiu (Art. 48,3 de la llei 20/2009).

-Documents que cal aportar:

• Projecte bàsic amb estudi ambiental signat pel personal tècnic competent.

• Si l'interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol•licitar la llicència ambiental, el projecte haurà de contenir, de manera diferenciada, la informació següent: plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca, explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals, necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl, i requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l'activitat. En els casos d'activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d'accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s'estableixen a la normativa de seguretat industrial, s'ha d'aportar la normativa que determina aquesta legislació.

• Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.

• Si escau, resolució sobre la decisió prèvia en relació a la necessitat de declaració d’impacte ambiental.

• Si escau, estudi d'impacte ambiental.

• Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació de l'activitat i de les instal•lacions a la llicència atorgada.

• En cas que els documents anteriors no estiguin visats, document acreditatiu del requisit d’incorporació al col·legi professional corresponent, d’acord amb la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions. titulades i dels col·legis professionals.

• El sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l'activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació (És voluntari aportar aquest document).

• Documentació preceptiva en matèria d'incendis d'acord a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable.

• Pla de gestió de les dejeccions ramaderes, si és el cas.

• Declaració, si cal, de que les dades contingudes en el projecte gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.

• Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011.

• Qualsevol altre documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.

• La totalitat de la documentació tècnica anterior en format digital i en format paper, signades corresponentment, i el certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper consignada pel tècnic redactor (certificat descarregable del catàleg de tràmits).

• Còpia del DNI/NIE del sol·licitant, i còpia del DNI/NIE del representat i l’autorització del primer si és el cas.

• Còpia de l’autoliquidació prèviament pagada.

-Normativa que afecta el tràmit:

LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: