Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 29/11/2021
Traducció automàtica

Font i campanar

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Activitats econòmiques

Annex iii. comunicació prèvia ambiental

Tramitar en línia

La comunicació prèvia ambiental presentada a l'Ajuntament, acompanyada de la tota la documentació justificativa de compliment de la pròpia llei 20/2009, les normes sectorials, i la norma urbanística, acredita el compliment del règim d'intervenció ambiental de les activitats incloses a l'annex III de l'esmentada llei.

En cas d’haver de realitzar obres per adequar el local o establiment, la corresponent sol·licitud de llicència d’obres o comunicació prèvia d’obres haurà d’aportar el projecte d’activitats, per tal de tramitar conjuntament les obres i les activitats en un expedient únic.

Preus per gaudir del servei:
ORD. 19: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicènci, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

Informe Urbanístic per a activitats classificades dins el règim de Comunicació Ambiental (Annex III de la LPCAA). Preu: 309,30 €
Procediment de Comunicació Ambiental (Annex III de la LPCAA) Preu: 1.405,97 €
Procediment de Canvi no substancial d'una activitat de l'Annex III Preu: 248,52 €

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

Cal demanar cita prèvia

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

• Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
• L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
• Disposar del projecte tècnic de l’activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal•lació o establiment, signat per un tècnic competent.
• Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
• Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, declaració responsable en matèria de salut alimentària o el que correspongui.
• En cas que l’activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010, de forma prèvia a fer la comunicació cal:
a. Obtenir l’informe previ en matèria d’incendis
b. Un cop es rebi l’informe previ en matèria d’incendis, s’haurà de contactar amb una entitat col•laboradora de l’Administració per tal d’obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d’incendis.
• Haver fet el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

De conformitat amb el que disposa l'article 6.3 de la Llei 16/2015, l'Administració podrà efectuar la comprovació, control i inspecció dins de les seves facultats atribuïdes. S’esposa textualment “En el cas que la normativa aplicable exigeixi determinats requisits per a l’inici o per a l’exercici de l’activitat econòmica, una vegada presentada la comunicació prèvia corresponent o la declaració responsable d’estar al corrent del compliment dels requisits, l’Administració pública competent, en virtut de les seves potestats administratives de verificació, control i inspecció, pot comprovar en qualsevol moment que es compleixen els dits requisits i la normativa sectorial aplicable.”

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

Termini màxim resolució règim de comunicació

-Efectes del silenci:

-No s'aplica

-Documents que cal aportar:

• Projecte bàsic amb memòria ambiental i, en el cas que l’activitat estigui exclosa dels annexos 1 i 2 de la llei 3/2010, un projecte de seguretat i prevenció en cas d’incendi (competència municipal en aquest casos).

• La certificació lliurada pel personal tècnic competent (que, si escau, ha d’ésser el director o la directora de l’execució del projecte), que acrediti que l’activitat i les instal•lacions s’adeqüen a l’estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica presentats i que es compleixen tots els requisits ambientals.

• En cas que els documents anteriors no estiguin visats, document acreditatiu del requisit d’incorporació al col·legi professional corresponent, d’acord amb la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions. titulades i dels col·legis professionals.

• La totalitat de la documentació tècnica anterior en format digital i en format paper, signades corresponentment, i el certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper consignada pel tècnic redactor (certificat descarregable del catàleg de tràmits).

• Certificacions ambientals específiques favorables establertes en les normes sectorials o en l’Ordenança per aquells casos generi emissions de gasos o fums, aigua contaminada, residus no assimilables, soroll o vibracions i/o llums a l’exterior en horari nocturn. (Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l'Administració.)

• Informe i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis, en el cas d’activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.

• Declaració d’impacte ambiental o informe d’impacte ambiental si escau.

• Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.

• Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011.

• Pla de dejeccions ramaderes, amb el conseqüent informe favorable pel Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, si és el cas.

• Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara.

• Còpia del DNI/NIE del sol·licitant, i còpia del DNI/NIE del representat i l’autorització del primer si és el cas.

• Còpia de l’autoliquidació prèviament pagada.

-Normativa que afecta el tràmit:

LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitatsDocumentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: