Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 01/12/2020
Traducció automàtica

Carrer Cavallers

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Activitats econòmiques

Declaració responsable d’obertura (activitats innòcues)

Tramitar en línia

Tràmit aplicable a les activitats econòmiques classificades a dins de l’annex I de la Llei 16/2015 de simplificació administrativa (activitats econòmiques innòcues). La presentació de la declaració responsable faculta per iniciar en el mateix moment de la presentació, l'exercici material de l'activitat comunicada, sempre i quan s'acrediti el compliment de la normativa vigent (urbanística, prevenció d'incendis i ambientals) i s’aporti la totalitat de la documentació. En cas d’haver de realitzar obres per adequar el local o establiment, la corresponent sol•licitud de llicència d’obres o comunicació prèvia d’obres haurà d’aportar el projecte d’activitats o descripció detallada d’aquesta, per tal de tramitar conjuntament les obres i les activitats en un expedient únic. Un cop acabades les obres s’haurà de presentar la corresponent declaració responsable d’obertura.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança núm. 19: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

-Comprovació de la Declaració Responsable i/o de la documentació tècnica aportada per l'interessat, en relació a activitats afectades per normativa d'incendis, de sorolls, vibracions, accessibilitat, aigües residuals i altres competències municipals. Preu: 309,50 €Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

Cal demanar cita prèvia

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

• Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
• L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
• Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, podeu trobar el document en el següent enllaç: http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Certificat-tecnic-posada-funcionament-activitat-modificacio-substancial-sotmesa-a-DR
• Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
• Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, declaració responsable en matèria de salut alimentària o el que correspongui.
• Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Dins de les competències de l'Administració es podrà efectuar la comprovació, control i inspecció amb conformitat al que disposa l'article 6 de la Llei 16/2015, que exposa textualment “En el cas que la normativa aplicable exigeixi determinats requisits per a l’inici o per a l’exercici de l’activitat econòmica, una vegada presentada la comunicació prèvia corresponent o la declaració responsable d’estar al corrent del compliment dels requisits, l’Administració pública competent, en virtut de les seves potestats administratives de verificació, control i inspecció, pot comprovar en qualsevol moment que es compleixen els dits requisits i la normativa sectorial aplicable."

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

Termini màxim tramitació règim de comunicació

-Efectes del silenci:

No s'aplica

- Documentació requerida:

• Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011.
• Còpia del DNI/NIE del sol·licitant, i còpia del DNI/NIE del representat i l’autorització del primer si és el cas.
• Còpia de l’autoliquidació prèviament pagada.

-Normativa que afecta el tràmit:

LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: