Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 06/05/2021
Traducció automàtica

Can Comelles 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Taxes, impostos, preus públics, bonificacions, exempcions i reduccions

Escombraries - exempcions

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Aquest tràmit permet sol·licitar les exempcions de la Taxa d'Escombraries per escassa capacitat econòmica

Preus per gaudir del servei:
Ordenança núm. 27

Ubicació on té lloc el servei:
Organisme de GEstió tributària .- ORGT
C. Barcelona, 19
08292 ESPARREGUERA

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

HORARI ORGT:

De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda

HORARI OAC:
cal demanar cita prèvia:

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

Condicions per gaudir del servei:
a) Estar empadronat al municipi i a l'habitatge on es sol•licita l'exempció.

b) El conjunt d'ingressos, de l'any anterior en el que es sol•licita la reducció del 100% dels que, segons el padró municipal d'habitants, convisquin amb ell, hauran d'ésser iguals o inferiors al barem seguen:
- sol•licitant empadronat sol: SMI de l'any anterior del que se sol•licita.
- per a cada persona de més que convisqui amb el sol•licitant i tingui rendes s'afegirà a un 15% fins a un màxim del 45% sobre el SMI vigent en l'any que se sol•licita acreditació.

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l’OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/


-Qui el pot demanar:

La persona interessada: contribuents jubilats, pensionistes, aturats i altres subjectes passius d'escassa capacitat econòmica o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

-Quan es pot demanar:

Fins el 31 de març de l'any corrent

-Termini de resolució:

El termini màxim de duració del procediment serà de 6 mesos

-Efectes del silenci:

Negatiu

-Documents que cal aportar:

Dades bancàries del compte on poder transferir la quota reduïda, en el cas que s'hagi satisfet

Documentació acreditativa dels ingressos del sol·licitant i de les persones que convisquin amb ell, de l'any anterior al que es fa la sol·licitud

Fotocòpia de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, individual o conjunta, en el cas que estiguin obligats a presentar-la, de l'any anterior en el que es sol·liciti la reducció

En el cas de no estar obligats a la presentació de l'IRPF, autorització del sol·licitant per poder demanar certificat acreditatiu a l'Agència Tributària. En aquest cas, la reducció resta condicionada a la indicada certificació. Si de la certificació es desprèn que el sol·licitant o persones que conviuen amb ell han fet la declaració, però no l'han aportada o no l'han fet estant obligades, es desestimarà sense cap altre tràmit

En el cas de pensionistes i/o persones sense ingressos, certificat emès per l'Institut Nacional de la Seguretat Social o d'altres Organismes Públics de l'import de la/es pensions, o bé certificat de no rebre cap quantia o autorització del sol·licitant per a poder demanar certificat acreditatiu a la Tresoreria de la Seguretat Social

En el cas d'aturats, carnet de desocupació amb el segell al corrent i certificació acreditativa de la prestació d'atur o certificat d'haver exhaurit la prestació o autorització del sol·licitant per a poder demanar certificat acreditatiu a la Tresoreria de la Seguretat Social

En el cas de treballadors autònoms, document del darrer pagament fraccionat de l'IRPF o autorització del sol·licitant per a poder demanar certificat acreditatiu a al Tresoreria General de la Seguretat Social.

-Normativa que afecta el tràmit:

Ordenança fiscal núm. 27 de la Taxa per la Prestació del servei de Residus municipals


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: