Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 29/11/2021
Traducció automàtica

Can Comelles 097

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Activitats econòmiques

Llicència d'establiment obert al públic

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

La llicència d'establiment obert al públic és la resolució de l'Ajuntament per mitjà de la qual s'autoritza una activitat determinada o diverses activitats i les instal·lacions o part de les instal·lacions que ocupen, ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, amb subjecció a les condicions necessàries per a garantir el compliment dels objectius de la llei 11/2009.

Preus per gaudir del servei:
Ordenança núm. 19: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració reponsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

-Procediment de Llicència Municipal per a establiments oberts al públic de caràcter permanent no desmuntable, inclosos en la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de Regulació Administrativa dels Espectacles Públics i les Activitats
Recreatives. 1.946,73 €

Ubicació on té lloc el servei:
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta d'accés a l'Ajuntament).

Horari dins el que té lloc el servei:
HORARI OAC:

Cal demanar cita prèvia

De dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda
Divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
Dimarts i dimecres, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

Condicions per gaudir del servei:
-Requisits:

No cal complir cap requeriment específic

Procediment que ha de fer el ciutadà per gaudir del servei:
-Com tramitar-ho:

Presencialment a l'OAC

Telemàticament: https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/tramits/

-Qui el pot demanar:

La persona interessada o afecta pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da

-Quan es pot demanar:

Durant tot l'any

-Termini de resolució:

Termini màxim de tramitació: 6 mesos.

- Efectes del silenci:

Negatiu

- Documentació requerida:

• Projecte tècnic signat per un tècnic competent, amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

• Memòria de seguretat, pla d’autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d’avaluació de la mobilitat generada, estudi d’impacte acústic i dispositiu d’assistència sanitària, redactats respectivament de conformitat amb allò que disposa el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, si s’escau, i sempre que els seus continguts no s’hagin incorporat en el projecte tècnic a què fa referència el punt anterior.

• Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.

• En cas que els documents anteriors no estiguin visats, document acreditatiu del requisit d’incorporació al col·legi professional corresponent, d’acord amb la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions. titulades i dels col·legis professionals.

• Documentació preceptiva en matèria d'incendis d'acord a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable.

• Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui, en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.

• La totalitat de la documentació tècnica anterior en format digital i en format paper, signades corresponentment, i el certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper consignada pel tècnic redactor (certificat descarregable del catàleg de tràmits).

• Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011.

• Còpia del DNI/NIE del sol•licitant, i còpia del DNI/NIE del representat i l’autorització del primer si és el cas.

• Còpia de l’autoliquidació prèviament pagada.

-Normativa que afecta el tràmit:

LLEI 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.


Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar els documents específics relacionats amb el tràmit: